Apraksts

Skolotāja grāmata palīdzēs pedagogiem labāk izprast mācību grāmatas satura uzbūves konceptuālos principus, racionāli saplānot mācību vielu un izveidot katra skolotāja darbā nepieciešamo tematisko kalendāro plānu, ļaus efektīvāk izmantot mācību stundās grāmatas saturu un to mērķtiecīgi organizēt mācību priekšmeta standarta prasību realizēšanai.
Skolotājiem piedāvātais ieskaišu materiāls būs noderīgs, gatavojot skolēnus centralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē.

Iesaki draugiem