Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī privātuma politika nosaka kā SIA “Apgāds Zvaigzne ABC ”, reģistrācijas nr.40003154167, Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, e-pasts apgads@zvaigzne.lv , tel. 67324518 (turpmāk- Apgāds) kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk- Regula).

Aicinām jūs, pirms savu datu nodošanas Apgāda rīcībā, rūpīgi iepazīties uz šo privātuma politiku, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir jāsniedz, iegūstot no jums personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs u.c..

Mēs apstrādājam jūsu datus, lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un izpildītu no tiem izrietošās saistības, mārketinga mērķiem, lai izpildītu likumos noteiktās prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt apstrādāti un īpašuma drošības nodrošināšanai. Jebkurā gadījumā jūsu dati papildus var tikt apstrādāti arī, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, kas var izrietēt no datu apstrādes noteiktam nolūkam.

 

Personas datu apstrāde Apgāda interneta veikalā


Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Lai izpildītu jūsu pasūtījumu (par drukātas grāmatas vai e – grāmatas) iegādi interneta veikalā vai e-grāmatnīcas vietnē Apgāda mājas lapā www.zvaigzne.lv mēs ievācam no jums šādus personas datus:
vārds uzvārds - lai identificētu jūs kā līguma dalībnieku un tieši jums izpildītu veikto pasūtījumu; e-grāmatas gadījumā arī, lai personalizētu jūsu iegādāto e-grāmatu;
e-pasta adrese - lai apstiprinātu jūsu pasūtījumu uz sazinātos ar jums jautājumos, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi; e-grāmatas iegādes gadījumā arī tādēļ, lai izpildītu jūsu pasūtīju - nosūtītu e- grāmatu uz jūsu e-pasta adresi;
telefona numurs - lai ātrākā veidā sazinātos ar jums par piegādes veikšanu vai pasūtījuma saņemšanu izvēlētajā vietā saskaņā ar pirkuma noteikumiem (grāmatnīcā, pastā u tml.) , kā arī gadījumos, kad tiek izmantota piegāde uz pakomātu;
adrese – lai piegādātu jums iegādāto grāmatu, ja pasūtījums veikts ar piegādi;
Ja minēto informāciju mums nesniedzat, mēs nevaram apstrādāt un izpildīt jūsu pasūtījumu.

Pēc jūsu izvēles mēs varam apstrādāt jūsu datus (e-pasta adresi), lai informētu jūs par jaunumiem, kas attiecas mūsu pakalpojumiem, mārketinga aktivitātēm, speciāliem piedāvājumiem. Jūsu nepiekrišana jaunumu saņemšanai, neietekmē jūsu pasūtījuma izpildi.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Augstāk norādīto datu apstrāde ir neieciešama, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, kuru jūs noslēdzat ar Apgādu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats Apgāda piedāvājumu un jaunumu saņemšanai ir jūsu piekrišana.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu mūsu saistības pret jums; pasūtījuma veikšanai nodotie dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr saskaņā ar likumu, saistībā ar mūsu līgumsaistībām un ar to saistīto datu apstrādi varētu tikt celtas prasības.

Datu nodošana

Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot jūsu datus piegādes nodrošināšanai (VAS “Latvijas pasts”, SIA “Omniva” (pakomāts) kurjera pakalpojumu sniedzējiem ).

Mēs varam izpaust jūsu datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;
 • tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Pircēja datus interneta grāmatnīcas kontā jums ir iespēja labot pašiem, izņemot informāciju par izdarītajiem pirkumiem. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kura pamatojas uz jūsu piekrišanu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu Apgāda jaunumu saņemšanai, neietekmējot tiesības veikt un saņemt jūsu pasūtījums. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV 1010 vai e-pastu apgads@zvaigzne.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, vai izmantojot e-pastu apgads@zvaigzne.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Personas datu apstrāde lojalitātes Klienta kartes iegādei


Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Lai varētu noformēt jūsu Klienta kartes iegādi un sniegt jums Apgāda lojalitātes programmā piedāvātās priekšrocības, mēs no jums ievācam šādus personas datus:
vārds, uzvārds, dzimšanas datums - lai identificētu jūs kā lojalitātes programmas dalībnieku, nodrošinātu Klienta kartes identifikāciju un Apgāda klientu uzskaiti;
e-pasta adrese, telefons – lai sazinātos ar jums, kā mūsu klientu, kad tas steidzami nepieciešams (piemēram, esat atstājis karti vai citas savas mantas veikalā u.c.), kā arī Apgāda paziņojumu sūtīšanai (lai informētu jūs par jaunumiem, kas attiecas mūsu pakalpojumiem, tirgotajām precēm, mārketinga aktivitātēm, speciāliem piedāvājumiem, pasākumiem un tml.), ja jūs esat tam piekrituši.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta kartes iegādes (pirkuma) noformēšana, ja jūs nesniedzat augstāk norādīto informāciju, jūs Klienta karti nevarat iegādāties. Datu apstrādes tiesiskais pamats Apgāda jaunumu saņemšanai ir jūsu piekrišana.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabājam jūsu datus, kamēr darbojas mūsu lojalitātes programma un kamēr jūs vēlaties tajā piedalīties. Pēc dalības lojalitātes programmā jūsu dati var tikt uzglabāti, tik ilgi kamēr saskaņā ar normatīvajiem aktiem pret mums var tikt celtas prasības saistībā ar datu apstrādi.

Datu nodošana

Mēs varam izpaust jūsu datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;
 • tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz piekrišanu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu Apgāda jaunumu saņemšanai, neietekmējot tiesības izmatot Klienta kartes paredzētās atlaides. Piekrišanas atsaukums, neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV 1010 vai e-pastu klientukarte@zvaigzne.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, vai izmantojot e-pastu klientukarte@zvaigzne.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.


Datu apstrāde loteriju nodrošināšanai


Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Lai administrētu jūsu piedalīšanos Apgāda rīkotajās loterijās, mēs ievācam no jums šādus personas datus:
vārds, uzvārds, personas kods vai personu apliecinoša dokumenta dati, un kontaktinformācija (e-pasta adrese, telefons) – lai administrētu loterijas norisi, identificētu, paziņotu loterijas uzvarētāju, sazinātos ar uzvarētāju, sagatavotu normatīvajos aktos noteiktos loterijas norises dokumentus. Izsniedzot balvu, tiek pārbaudīta uzvarētāja identitāte.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats dalībai loterijā ir jūsu piekrišana, kas izteikta, ņemot vērā šajā Privātuma politikā un attiecīgās loterijas noteikumos sniegto informāciju. Jums ir tiesības brīvi izlemt, vai piedalīties attiecīgajā loterijā.
Datu apstrādes tiesiskais pamats normatīvos aktos noteikto loterijas norises dokumentu sagatavošanai ir juridiskā pienākuma izpilde.
Datu apstrāde ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā.

Datu uzglabāšanas laiks
Normatīvos aktos noteiktajos loterijas norises dokumentos iekļautos dati tiek uzglabāti 5 gadus no loterijas norises dienas. Citi dati var tikt uzglabāti tik ilgi, kamēr loterijas un ar to saistīto datu apstrādes sakarā saskaņā ar likumu pret mums var tikt celtas pretenzijas/prasības.

Datu nodošana

Mēs varam izpaust jūsu datus, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;
 • tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz jūsu piekrišanu. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu iepriekš norādītajai datu apstrādei, nevar tikt nodrošināta jūsu dalība loterijā. Piekrišanas atsaukums, neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV 1010 vai e-pastu loterijas@zvaigzne.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, vai izmantojot e-pastu loterijas@zvaigzne.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

Personas datu (attēlu) apstrāde Apgāda pasākumos


Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Lai dotu jums iespēju uzzināt par Apgāda darbību, jaunumiem grāmatu piedāvājumā, un citām aktualitātēm, Apgāda mārketinga aktivitāšu ietvaros regulāri tiek rīkoti dažādi pasākumi prezentācijas, akcijas klientiem, autoru stundas un citi.

Tā kā minētie pasākumi ir daļa no mārketinga aktivitātēm, kuru mērķis ir popularizēt Apgāda jaunos izdevumus, piedāvājumus, grāmatu lasīšanu kopumā, šādos pasākumos parasti tiek veikta fotografēšana un/vai filmēšana. Attēli/videoieraksti var tikt ievietoti Apgāda mājas lapā, Apgāda profilos sociālajos tīklos. Ja jūs izvēlaties piedalīties šajos pasākumos, iepriekš minētajos nolūkos var tikt apstrādāti jūsu dati - foto/videoattēli attēli, dalība pasākumā (vieta, laiks).

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Pirms pasākuma mēs jūs informējam par fotografēšanu (pasākuma aprakstā un mutiski pasākumā). Jūs varat brīvi izvēlēties vai piedalīties minētajā pasākumā, ņemot vērā Jums sniegto informāciju. Tiesiskai pamats datu apstrādei ir jūsu piekrišana (dalība pasākumā).
Mēs respektējam jūsu privātumu un gadījumos, ja jūs nevēlaties tikt fotografēti/filmēti, jūs varat pirms pasākuma par speciāli informēt Apgāda pārstāvi. Šādā gadījumā mēs, ņemot vērā pasākuma formātu un apmēru, centīsimies nodrošināt jūsu dalību pasākumā tādā veidā, lai izvairītos no fotografēšanas/filmēšanas.

Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka šādos pasākumos var iedalīties masu mēdiju pārstāvji, kur darbojas pastāvīgi un neatkarīgi no Apgāda saskaņā ar masu mēdiju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Datu uzglabāšanas laiks
Mēs uzglabāsim jūsu datus, kamēr tie tiks izmantoti norādītajam mārketinga aktivitātes mērķim, bet ne ilgāk kā 3 gadus.

Datu nodošana

Jūsu foto/video attēli var tikt ievietoti publiski pieejamā Apgāda mājas lapā www.zvaigzne.lv un publiski pieejamos Apgāda sociālo tīklu profilos.

Mēs varam izpaust jūsu datus arī gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;
 • tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Regulā noteiktos gadījumos, jums ir tiesības prasīt datu labošanu, tomēr jāņem vērā, ka foto/video attēls ir specifisks datu fiksēšanas veids un mēs nevaram veikt tādu datu kategoriju, kā jūsu attēls, labošanu. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Lai apstrādātu šādu jūsu pieprasījumu, mēs varam lūgt jūs sniegt mums informāciju, kas attēlos ļautu jūs identificēt.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas pamatojas uz jūsu piekrišanu. Lai apstrādātu šādus jūsu pieprasījumus, mēs varam lūgt jūs sniegt mums papildus informāciju, kas ļauj attēlos jūs identificēt. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu iepriekš norādītajai datu apstrādei, jūsu foto/video attēli no Apgāda resursiem un sociālo tīklu profiliem tiks dzēsti. Piekrišanas atsaukums, neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis un prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams. Lai apstrādātu šādus jūsu pieprasījumus, mēs varam lūgt jūs sniegt mums informāciju, kas ļauj attēlos jūs identificēt.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV 1010 vai e-pastu apgads@zvaigzne.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, vai izmantojot e-pastu apgads@zvaigzne.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

Personas datu apstrāde videonovērošanai


Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Saistībā ar īpašuma aizsardzību noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas nolūkā mēs no jums ievācam personas datus: jūsu attēls, atrašanās videonovērošanas zonā, uzvedība, laiks. Šāda personas datu apstrāde tiek veikta Apgāda telpās un teritorijā, kas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 6, Rīgā un Biķernieku ielā 19, Rīgā. Respektējot jūsu privātumu, par videonovērošanu šajās vietās jūs tiekat informēti ar attiecīgām brīdinājuma zīmēm.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmo interešu (aizsargāt īpašumu) ievērošana. Datu apstrāde ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā.

Datu uzglabāšanas laiks

Videonovērošana tiek veikta reālā laika režīmā un ieraksti tiek glabāti 7 dienas. Tomēr gadījumos, kad tiek konstatēts īpašuma aizskārums, uz attiecīgo situāciju attiecināmie ieraksti tiks uzglabāti, tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami attiecīgu lietu ierosināšanai un izskatīšanai.

Datu nodošana

Mēs varam izpaust jūsu datus arī gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma;
 • tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot iesniegumus, prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām;
 • apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties īpašuma apdrošināšanas gadījumam;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Datu piekļuve, labošana, dzēšana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Ņemot vērā, ka videoieraksts ir specifisks datu ieguves un fiksēšanas veids, dati tajā nevar tikt laboti. Regulā noteiktos gadījumos, Jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī, kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Lai izpildītu šādus pieprasījumus, mēs varam lūgt jums norādīt informāciju, pēc kuras iespējama jūsu identifikācija videoierakstā.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai, Regulā noteiktos gadījumos, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Lai izpildītu šādus pieprasījumus, mēs varam lūgt jums norādīt informāciju, pēc kuras iespējama jūsu identifikācija videoierakstā.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV 1010 vai e-pastu apgads@zvaigzne.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.


Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, vai izmantojot e-pastu apgads@zvaigzne.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

Personas datu apstrāde Apgāda jaunumu saņemšanai


Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Lai pieteiktos Apgāda jaunumu saņemšanai un saņemtu informāciju par Apgāda aktuālajiem izdevumiem, mārketinga aktivitātēm, speciāliem piedāvājumiem, pasākumiem un tml., mēs lūdzam jūs norādīt savu e-pasta adresi uz, kuru jūs vēlaties saņemt norādīto informāciju.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabāsim jūsu datus (e-pasta adresi, kas var saturēt personas datus), kamēr jūs vēlaties saņemt Apgāda jaunumus.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ko jūs izsakāt, piesakoties uz jaunumu saņemšanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu jaunumu saņemšanai; tas neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Ja jūs atsauksiet savu piekrišanu, mēs dzēsīsim jūsu datus (e-pasta adresi) un turpmāk nesūtīsim uz to savus paziņojumus.

Datu nodošana

Mēs nenododam jūsu datus trešajām personām. Tomēr izņēmuma gadījumos, mēs varam izpaust jūsu datus, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to ieprasījuma vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu pārnesamība un iebildumi

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Jūs varat pieprasīt, lai, mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem, prasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus. Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt datus, kā arī, kad tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
Jums ir tiesības prasīt, lai, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV 1010 vai e-pastu apgads@zvaigzne.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, vai izmantojot e-pastu apgads@zvaigzne.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA (sadaļā Pedagogiem)

Šī privātuma politika nosaka kā SIA “Apgāds Zvaigzne ABC ”, reģistrācijas nr. 40003154167, Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, e-pasts apgads@zvaigzne.lv, tel. 67324518 (turpmāk – Apgāds) kā pārzinis apstrādā jūsu datus un nodrošina jūsu kā datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk – Regula).

Aicinām jūs, pirms savu datu nodošanas Apgāda rīcībā, rūpīgi iepazīties ar šo privātuma politiku, jo tā satur svarīgu informāciju, kura mums jums ir jāsniedz, iegūstot no jums personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jums kā fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs u. c.


Kāda veida informāciju un kādiem mērķiem mēs no jums ievācam

Lai sniegtu jums izvēlēto pakalpojumu – nodrošinātu, administrētu jūsu dalību kursos, semināros – mēs ievācam no jums šādus personas datus:
vārds uzvārds – lai identificētu jūs kā pakalpojuma saņēmēju;
personas kods – apliecības sagatavošanai, rēķina/kvīts izsniegšanai;
darbavieta – ja nepieciešams rēķina izsniegšanai;
e-pasta adrese, kontakttālrunis – lai sazinātos ar jums jautājumos, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.
Ja norādītā informācija netiek sniegta, mēs pakalpojumu nevaram jums nodrošināt.

Pēc jūsu izvēles mēs varam apstrādāt jūsu datus (e-pasta adresi), lai informētu jūs par jaunumiem, kas attiecas uz mūsu pakalpojumiem, mārketinga aktivitātēm, speciāliem piedāvājumiem. Jūsu nepiekrišana jaunumu saņemšanai neietekmē jūsu izvēlētā pakalpojuma saņemšanu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Augstāk norādīto datu apstrādes tiesiskais pamats ir jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšana un no tā izrietošo saistību izpilde, kā arī normatīvo aktu prasību izpilde (apliecības un rēķina/kvīts izsniegšana).
Datu apstrādes tiesiskais pamats Apgāda jaunumu saņemšanai ir jūsu piekrišana.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu mūsu saistības pret jums, un kamēr saskaņā ar likumu, saistībā ar pakalpojuma sniegšanu un ar to saistīto datu apstrādi varētu tikt celtas prasības.

Datu nodošana

Mēs nenodosim jūsu datus izmantošanai trešajām personām, tomēr mēs varam izpaust jūsu datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to pieprasījuma;
tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses, iesniedzot prasības vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses pret mums iesniegtām prasībām un zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks šifrēti vai minimizēti.

Tiesības uz datu piekļuvi, labošanu, dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, to izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums tos nodevāt. Regulā noteiktos gadījumos, jums ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek mums par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai Regulā noteiktos gadījumos mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kura pamatojas uz jūsu piekrišanu. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu Apgāda jaunumu saņemšanai, neietekmējot tiesības saņemt pakalpojumu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus jūs esat mums sniedzis, un prasīt, lai mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis, citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi uzziņas vai jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV 1010 vai e-pastu apgads@zvaigzne.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā K. Valdemāra ielā 6, Rīgā, vai izmantojot e-pastu apgads@zvaigzne.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.

Privātuma politika par platformu "Māconis"

1. Šī privātuma politika nosaka, kā SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”, reģistrācijas nr. 40003154167, Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, e-pasts: apgads@zvaigzne.lv, telefons: 67324518, kā pārzinis apstrādā reģistrēto lietotāju datus un nodrošina datu subjektu tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, tostarp, Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (turpmāk – Regula).

2. Lai izmantotu tiešsaistes mācību materiālu platformu Māconis ( maconis.lv; turpmāk – Māconis), Apgāds ir tiesīgs no reģistrētiem lietotājiem ievākt šādus datus:
 2.1. vārdu, uzvārdu – lai izveidotu lietotāja profilu un identificētu pakalpojuma saņēmēju;
 2.2. skolu, klasi, lomu (skolotājs, skolēns, vecāks) – lai identificētu piederību izglītības iestādei;
 2.3. e-pasta adresi – lai sazinātos jautājumos par pakalpojuma sniegšanu;
 2.4. lejupielāžu un sesiju skaitu – lai izglītības iestādēm vai pašvaldībām pēc to pieprasījuma sniegtu izmantošanas statistiku par konkrēto izglītības iestādi, lai veidotu platformas izmantošanas topu.

3. Reģistrējoties Māconī, lietotājs sniedz savu piekrišanu lietotāja datu apstrādei pakalpojuma sniegšanas mērķiem – nodrošināt tiešsaistes mācību materiālu, tostarp mācību e-grāmatu, darba burtnīcu, metodisko materiālu, vingrinājumu krājumu, audiogrāmatu, lasāmgrāmatu u. c. Apgāda digitālo materiālu, pieejamību lietotājiem.

4. Apgāds ir tiesīgs veikt personas datu apstrādi saskaņā ar datu apstrādes mērķiem, lai nodrošinātu reģistrētam lietotājam iespēju iepazīties ar digitālo produktu saturu un izmantot digitālo produktu funkcionalitāti Apgāda virtuālajā Platformā paredzētajā veidā neierobežotu skaitu reižu attiecīgās licences termiņa laikā saskaņā ar Apgāda virtuālās Platformas lietošanas noteikumiem.

5. Pēc reģistrētā lietotāja izvēles Apgāds var apstrādāt lietotāja datus (e-pasta adresi), lai informētu par Apgāda jaunumiem, kas attiecas uz Mācoņa pakalpojumu (funkcionalitātes izmaiņas, jaunu materiālu ievietošana u. c.). Lietotāja nepiekrišana jaunumu saņemšanai neietekmē izvēlētā pakalpojuma saņemšanu.

6. Apgāds ir tiesīgs saņemt lietotāja datus arī no izglītības iestādēm vai pašvaldībām, ar kurām Apgāds ir noslēdzis sadarbības līgumus par Mācoņa izmantošanu. Šādā gadījumā izglītības iestāde vai pašvaldība nodod nepieciešamo informāciju Apgādam, lai lietotāji varētu izmantot Māconi ar skolvadības portālu E-klase vai Mykoob rekvizītiem.

7. Apgāds uzglabā lietotāja datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu pakalpojuma sniegšanas saistības, un kamēr par pakalpojuma sniegšanu un ar tā saistīto datu apstrādi varētu tikt celtas prasības likumos noteiktajā kārtībā.

8. Apgāds nenodod lietotāju datus izmantošanai trešajām personām, tomēr tie var tikt izpausti gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
 8.1. tiesību aizsardzības iestādēm vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos pēc to pieprasījuma;
 8.2. tiesību aizsardzības iestādēm Apgāda tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

9. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiek šifrēti vai minimizēti.

10. Lietotājam ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kura ir Apgāda rīcībā, tās izcelsmi, apstrādes veidu, tiesisko pamatojumu, t. i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Apgāds labotu un papildinātu lietotāja datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies. Regulā noteiktos gadījumos lietotājam ir tiesības prasīt arī savu datu dzēšanu, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek Apgādam par pienākumu saglabāt konkrētos datus, kā arī kad tie nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

11. Jebkādi iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi, uzziņas vai jautājumi par Māconī reģistrēta lietotāja personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti Apgādam uz adresi K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010 vai e-pastu apgads@zvaigzne.lv.