Apraksts

10. klases latviešu valodas mācību grāmatas saturs ir pamatots pamatskolas zināšanās un prasmēs un aicina uz jaunu valodas jautājumu apguvi, lai skolēns pilnveidotu savu izaugsmi. Mācību grāmata un CD rosinās izprast valodu kā sistēmu un līdzekli, bez kura sabiedrība nevar iztikt.
CD atrodamas tabulas un informācija, kas noderēs pamatskolas mācību vielas atkārtošanai un jaunu zināšanu ieguvei. Dažādi uzdevumi paredzēti gan pašpārbaudei, gan papildu treniņam 10. klases mācību materiāla veiksmīgākai apguvei.
Komplektā
• mācību grāmata ar CD
• skolotāja grāmata ar CD

Fragments no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas atzinuma par jauno mācību komplektizdevumu:
„Mācību komplektizdevuma saturs pilnībā atbilst 10. klases skolēnu spējām. Skolēnam ir dota iespēja atkārtot, nostiprināt un padziļināt zināšanas par valodas sistēmu, pilnveidot prasmi lietot valodas līdzekļus un attīstīt spējas īstenot savu un izprast citu komunikatīvo nolūku, nostiprināt izpratni par valodu kā funkcionējoši mainīgu sistēmu, pilnveidot sociokultūras kompetenci, sekmējot kompetenta valodas lietotāja izaugsmi, kurš uztver valodu kā savas personības pašizpausmes apliecinātāju.
Skolotājiem ar mācību komplektu būs ērti strādāt, jo tas sniedz plašu materiālu, interesantus, daudzveidīgus uzdevumus un metodiskus paņēmienus, ieskaitot IT, kurus skolotājs var brīvi variēt un izvēlēties atbilstoši mācību mērķim, uzdevumiem un savu skolēnu vajadzībām.”

Iesaki draugiem