Apraksts

11. klases latviešu valodas mācību komplekts turpina mācību līdzekļa “Latviešu valoda 10. klasei” konceptuālo, tematisko un praktisko ievirzi, lai pilnvērtīgi sniegtu jaunas zināšanas un padziļinātu latviešu valodas prasmes vidusskolā. Arī šajā mācību līdzeklī valodas temata metodiskajā apdarē izmantota pakāpenība mācību tēmas apguvē – iepriekšējo zināšanu un prasmju izmantošanas ierosināšana, mācāmo jautājumu pakāpeniska apjēgšana un refleksija, kurā ar daudzveidīgiem metodiskajiem paņēmieniem iegūtās zināšanas un prasmes tiek pārbaudītas dažādas grūtības pakāpes, arī kombinētu prasmju uzdevumos. Katra temata noslēgumā ir tests “Mana zinību datne” vai “Mana prasmju datne”, kurā doti apkopojoši kontroljautājumi.

11. klases mācību grāmatas temats ir “Valoda un sabiedrība”. Šajā mācību līdzeklī tiek piedāvāta informācija un mācību uzdevumi par valodas dažādību un diferencēšanu, kā arī tiek sniegti dažādu valodniecības nozaru teorētiskie jautājumi un to praktiskā apguve, meklējot saikni ar jau zināmo, vingrinoties, analizējot, salīdzinot, apkopojot, secinot.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – darba lapas PDF formātā, kā arī video uzdevumu veikšanai. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijai pievienotajā CD.

Iesaki draugiem