Apraksts

Skolotāja grāmatā ir dots integrēto mācību satura plānojums, metodiskie komentāri, papildmateriāli un ieteikumi rotaļnodarbību organizēšanai un darbam ar visiem komplektizdevumā iekļautajiem mācību līdzekļiem un ieteicamās literatūras saraksts.
Autoru kolektīvs: Gita Andersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne.

Iesaki draugiem