Apraksts

Grāmatā ir iestrādāts materiāls visdažādāko prasmju apguvei. Mācīšanās procesu paralēli lasītprasmes, rakstītprasmes pilnveidei, caurauž vārdu krājuma bagātināšana, izrunas izkopšana un tekstveide (atstāstīšana, stāstīšana). Piedāvātais materiāls ievada bērnus matemātikas pasaulē, rosina izzināt apkārtējo pasauli, izprast sevi, sekmē estētisko un ētisko vērtību apzināšanos, attīsta pašizteikšanās vēlmi un veido radošās darbības pieredzi. Grāmatā apkopots daudzveidīgs materiāls, lai dotu virzības iespēju jebkuram bērnam. Viens atvērums paredzēts vienai nedēļai, bet skolotājam pēc saviem ieskatiem ir iespējams šo periodu saīsināt vai pagarināt, kā arī mainīt tematu secību.
Autoru kolektīvs: Gita Andersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne.

Publikācijas

Iesaki draugiem