Apraksts

Vēlamies sniegt atbalstu literatūras skolotājiem jaunajā izglītības situācijā, piedāvājot mūsu autores Signes Ābolas izstrādāto autorprogrammu, kura palīdzēs realizēt kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā noteiktos sasniedzamos rezultātus skolēnam pamatskolā mācību priekšmetā “Literatūra”(4.–9. kl.). Programma veidota saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Programma izmantojama komplektā ar katrai klasei atbilstošu mācību grāmatu “Literatūra” (“Literatūra 4. klasei. Kompetenču pieeja”, “Literatūra 7. klasei. Kompetenču pieeja” 1. un 2. daļa. Sagatavošanā “Literatūra 5. klasei. Kompetenču pieeja” 1. un 2. daļa, “Literatūra 8. klasei. Kompetenču pieeja” 1. un 2. daļa, kā arī 2021. gadā plānots pārstrādāt un sagatavot 6. un 9. klases literatūras grāmatas). Katrā no tām ir saite uz digitālajiem resursiem: klausīšanās tekstiem, darba lapām un pielikumiem, kuros piedāvātas atgādnes, mācīšanās stratēģijas, pašvērtējuma kritēriji un rakstu darbu vērtēšanas kritēriji.

Programmā iekļauti
mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi;
mācību saturs;
mācību satura apguves norise;
vērtēšanas pamatprincipi un veidi.

Aicinām skolotājus pielāgot programmu izvirzītajiem mācību mērķiem, skolēnu vajadzībām un radoši rosināt viņu lasītprieku un radošus meklējumus.

Pielikumu paraugi 4. klasei

Pielikumu paraugi 7. klasei

Iesaki draugiem