Apraksts

“Literatūra 7. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja” ir mācību grāmata ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi). Tā ir “Literatūras 7. klasei, 2. daļas” papildināts un pilnveidots izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā.

“Literatūra 7. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja” skolēniem piedāvā iespēju papildināt un padziļināt iepriekš gūtās zināšanas un izpratni par literatūras veidiem un žanriem. Skolēni iepazīs autorus, kuri savā daiļ­radē uzsvēruši nozīmīgākās vērtības, kas nepieciešamas katra cilvēka garīgai attīstībai. Šo personību dzīve un pārliecība vienmēr bijusi nesaraujami saistīta ar tautas likteņgaitām. Tematā “Sevis izziņa” (tēma “Dzeja”) skolēni padziļinās priekšstatu par dzejas savdabību un gūs ieskatu romantisma dzejā, vērtējot Aspazijas dzeju un padziļinot iepriekšējos mācību gados rasto priekšstatu par dzejnieces personību. Tematā “Cilvēku attiecības” (tēma “Proza”) skolēni padziļinās izpratni par noveli (R. Blaumanis. “Nāves ēnā”), romānu (J. Klīdzējs. “Cilvēka bērns”), garstāstu (V. Žeļezņikovs. “Putnubiedēklis”) un literāro pasaku (K. Skalbe. “Sarkangalvīte”, “Kalna gars un milzis”, A. de Sent-Ekziperī. “Mazais princis”).

Mācību grāmatā rodamas idejas lasītāju semināram par jaunāko bērnu un jauniešu literatūru, ieteikumi, kā izvēlēties grāmatas patstāvīgai lasīšanai. Aplūkots arī temats “Mantojums un tā izzināšana” (tēma “Kultūrvēsture”), akcentējot 7. klasē apgūtos literāros darbus.

Mācību grāmatai ir pievienots šāds papildsaturs saitē.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili).
  • Darba lapas, kuras skolēni var atvērt word. doc formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas, arī izdrukāt.
  • Pielikumi (word.doc formātā) piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan pārlūkojot un pilnveidojot uzrakstīto.

Mācību grāmatā pievienoto saturu norāda atbilstoši apzīmējumi.

Autores stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem