Apraksts

“Literatūra 5. klasei, 1. daļa. Kompetenču pieeja” ir mācību grāmata ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi). Tā ir “Literatūras 5. klasei. 1. daļas” papildināts un pilnveidots izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

 “Literatūras 5. klasei, 1. daļas. Kompetenču pieeja” moto ir “Es un citi pasaulē”. Mācību grāmata rosinās skolēnus aplūkot jautājumus par literatūras kā mākslas veida specifiku, veidos priekšstatu par literāru darbu, tā īpašo pasaules atveides modeli, piedāvās spēles prieku par literatūras pamatveidu un visdažādāko žanru iepazīšanu. Mācību saturs mudinās skolēnus saistīt literatūras un folkloras atziņas ar savu pieredzi, aicinās piedalīties lasītāju seminārā, lai taptu par izglītotu lasītāju un domājošu personību.
Mācību grāmata piedāvā skolēniem patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tematu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas tīmekļa vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.

 Tematā “Drukātās grāmatas” piedāvāts noskaidrot grāmatu drukāšanas vēsturi, Dzejas dienu tradīcijas, veikt pētnieciskus uzdevumus par grāmatu lasīšanu. Tematā “Attiecības ģimenē” piedāvāts iepazīt tautasdziesmas (par cilvēka dzīves sākumu). Tematā “Brīnumi” skolēni pētīs un salīdzinās latviešu un cittautu brīnumpasakas. Tematā “Fantāzijas pasaule” turpinās iepazīt literārās pasakas žanru, lasot A. Sakses, A. A. Milna literāros darbus un veicot daudzveidīgus uzdevumus. Tematā “Pasaules izziņa” skolēni rosināti piedalīties lasītāju seminārā par A. Lindgrēnes grāmatām. Tematā “Vārdu spēles” turpinās iepazīt dzeju, lasot F. Bārdas, P. Brūvera, M. Cielēnas, Vika, O. Vācieša, I. Ziedoņa, I. Zanderes, J. Baltvilka dzejoļus.

Mācību grāmatā pievienotajā saitē ir šāds papildsaturs.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili). Klausīšanās tekstus var noklausīties, gan atverot iepriekš minēto saiti, gan kvadrātkodu mācību grāmatā.
  • Darba lapas word. doc formātā.  Šie materiāli palīdzēs skolēnam labāk iepazīt autora personību un literāros darbus, dažādot mācīšanās procesu (skolotājs tos var izmantot veicamā grūtības pakāpes diferencēšanai).
  • Pielikumi arī word.doc formātā piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan uzrakstītā darba pārlūkošanas un pilnveidošanas procesā.

Iesaki draugiem