Apraksts

Mācību grāmata “Literatūra 6. klasei, 1. daļa. Kompetenču pieeja” ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi) ir “Literatūras 6. klasei” 1. daļas papildināts un pilnveidots izdevums. Tas atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

Mācību grāmatas moto ir “Pasaule man panāk pretī”. Grāmata rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tēmu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas tīmekļa vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.

Piedāvātais mācību saturs padziļina skolēnu izpratni par dzeju, pētot Aspazijas, O. Vācieša, P. Brūvera, I. Zanderes, K. Vērdiņa dzejas tematiku, izprotot dzejoļa pazīmes. Skolēni turpinās iepazīt tautasdziesmas, vērtējot darba tikuma atklāsmi tajās, un iepazīs sadzīves pasakas, teikas, nostāstus, anekdotes. Lasot fabulas, skolēni noskaidros fabulas pazīmes un to kopīgo un atšķirīgo ar sadzīves pasakām. Skolēni padziļinās izpratni par pasaku lugu, lasot un veicot pētnieciskus uzdevumus par A. Brigaderes lugu “Maija un Paija”.

Mācību grāmatā pievienotajā saitē ir šāds papildsaturs.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili).
  • Darba lapas, kuras skolēni var atvērt word. doc formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas, arī izdrukāt.
  • Pielikumi (word.doc formātā) piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan pārlūkojot un pilnveidojot uzrakstīto darbu.

Mācību grāmatā pielikumi, darba lapas un klausīšanās teksti norādīti ar atbilstošu norādi. Skolēni tiek aicināti atbildīgi sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai.

Iesaki draugiem