Atbalsta materiāli pedagogiem

Līga Sausiņa. Bioloģija 9. klasei - izstrādes stadijā

Mācību grāmata “Bioloģija 9. klasei” šobrīd vēl ir izstrādes stadijā.

Valdis Klišāns. Vēsture un sociālās zinātnes I. PROGRAMMA vēstures sasniedzamo rezultātu apguvei

Programmas sadaļas „Mērķis un uzdevumi”, „Mācību saturs”, „Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni” no „Vēsture un sociālās zinātnes I Pamatkursa programmas parauga vispārējai vidējai izglītībai, Skola 2030, ISBN 978-9934-540-84-4”

Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda, 2. Tematiskais plāns II semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Ilgonis Vilks. Fizika 8. klasei. Stundu plānojums

Stundu plānojums sastādīts 64 mācību stundām, atbilstoši Skola2030 mācību programmas paraugam.

Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda, 1. Tematiskais plāns I semestrim

Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Atbalsta materiāli pedagogiem

Apgāda Zvaigzne ABC mājaslapā ir pieejami vairāki pedagogiem noderīgi bezmaksas atbalsta materiāli – vēstures ieskaišu uzdevumi, informātikas uzdevumu sagataves, skolotāja grāmatas, kā arī sākumskolas mācību materiālu sērijas “Raibā pasaule” tematiskie plāni.