Apraksts

Skolotāja grāmatā ietverti trīs svarīgākie metodoloģiskie principi: interaktivitāte, problēmorientācija un kontekstualizācija. Tā veidota, lai palīdzētu skolotājiem audzināt aktīvus, domājošus un zinošus mūsu valsts pilsoņus. Metodēm un metodiskajiem paņēmieniem ir ieteikuma raksturs, ko nosaka mācību satura apguves mērķi un uzdevumi.
Skolotāja grāmatā ietverta mācību rezultātu vērtēšana un skolēnu sasniegumu pašvērtēšana, mācību satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks un sasniedzamais rezultāts, sniegti dažu mācību stundu piemēri un pārbaudes darbu paraugi ar atbilstošajiem vērtēšanas kritērijiem.

Iesaki draugiem