Apraksts

Skolotāja grāmatā iztirzātas dažādas mācību metodes, mācību satura apguves secība un sasniedzamais rezultāts 9. klasē, sniegti dažu mācību stundu piemēri. Lai atvieglotu skolotāja darbu, skolotāja grāmatā ietverti fragmenti no Bernu tiesību aizsardzības likuma un Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Autori piedāvā arī mācību gada nobeiguma pārbaudes darba paraugu un vērtēšanas kritērijus.

Iesaki draugiem