Apraksts

Mācību grāmata 8. klasei atbilst mācību priekšmeta standartam un Mācību priekšmeta programmas paraugam “Pasaules vēsture” un aptver jauno un jaunāko laiku vēsturi līdz 20. gs. 20. gadiem. Tajā aplūkotas tēmas par Eiropu absolūtisma laikmetā, ASV izveidošanos un Franču revolūciju, industriālo revolūciju, moderno pasauli 19. gadsimtā un Pirmo pasaules karu.

Skolēnu interesi par apgūstamajām tēmām nodrošina daudzveidīgi mācību materiāli – autoru teksts, rakstītie vēstures avoti, dažādi viedokļi par vēstures notikumiem, svarīgāko jēdzienu skaidrojumi, laika līnijas, uzziņas, mākslas darbu reprodukcijas un krāsainas kartes. Katru nodaļu papildina “Pētījums vēsturē”, kas rosinās interesi par vēsturi, sniegs plašāku informāciju, palīdzēs apgūt prasmes darbā ar vēstures avotiem un pētnieciskā darba iemaņas. Atbilstoši jaunākajām metodiskajām prasībām katru nodaļu noslēdz tēmas apkopojuma materiāli, kas palīdzēs skolēniem pilnveidot savas prasmes un iemaņas un labāk sagatavoties pārbaudes darbiem.

Atbilstoši jaunajām metodiskajam prasībām katras nodaļas beigās pievienotie mācību materiāli palīdzēs iegaumēt svarīgākos faktus, skaidrot un lietot jēdzienus, izprast notikumu cēloņsakarības, atcerēties ievērojamas personības un viņu veikumu, orientēties vēstures kartēs, veikt dažādus radošos uzdevumus.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – darba lapas, kā arī palielināti attēli, diagrammas, kartes no grāmatas. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijai pievienotajā CD.

Iesaki draugiem