Apraksts

Mācību grāmata “Pasaules vēsture pamatskolai 2” paredzēta 7. klašu skolēniem pasaules vēstures apguvei. Tā sniedz plašu informāciju par viduslaiku vēsturi un jauno laiku vēstures sākumposmu un dod iespēju analizēt un interpretēt pagātnes notikumus.

Grāmata palīdzēs veidot prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem vēstures avotiem un materiāliem:
- sakārtot pagātnes notikumus hronoloģiskā secībā;
- saskatīt zināmā laika posmā notikušās pārmaiņas cilvēku dzīvē;
- noteikt konkrēta vēsturiska notikuma cēloņus, rezultātus un sekas;
- atšķirt dažādus pagātnes posmus un salīdzināt tos;
- izprast, ka, runājot par vēsturi, tiek lietoti īpaši jēdzieni, apgūt un lietot tos;
- lietot vēstures kartes, prast izmantot tajās ietverto informāciju;
- novērtēt kultūras pieminekļu nozīmi, ar cieņu un saudzību izturēties pret tiem;
- izprast, ka vēstures avoti var izraisīt jautājumus par pagātni un palīdzēt rast uz tiem atbildes;
- apzināties, ka vēstures mācīšanās palīdz izprast norises sabiedrībā gan pagātnē, gan mūsdienās.

Mācību materiāls sakārtots hronoloģiskā secībā un sadalīts nodaļās (1.–5.) un apakšnodaļās, kuru numerācija (1.1.,1.2. utt.) atbilst katra temata apguvei paredzētajai mācību stundai.
Katras mācību stundas materiāls sakārtots vienā atvērumā.

Katru nodaļu papildina “Pētījums vēsturē”, kas rosinās interesi par vēsturi, palīdzēs apgūt prasmes darbā ar vēstures avotiem un pētnieciskā darba iemaņas:
- saskatīt atšķirīgus viedokļus;
- salīdzināt avotos atrodamo informāciju;
- pētīt dažādus vēstures avotus;
- iepazīties ar muzeju krājumiem;
- apmeklēt vēsturisko notikumu vietas;
- atrast informāciju par vēsturi enciklopēdijās, atlantos un internetā;
- veikt neklātienes ceļojumus un aprakstīt tos.

Mācību grāmatas autores ir vēstures skolotājas un pieredzējušas mācību grāmatu autores: Sarmīte Goldmane (Rīgas 84. vidusskola), Aija Kļaviņa un Ināra Misāne (Rīgas Franču licejs), Ligita Straube (Rīgas 85. vidusskola).

Iesaki draugiem