Apraksts

Skolotāja grāmata palīdzēs tiem vēstures skolotājiem, kuri darbam 6. klasē ir izvēlējušies mācību grāmatu “Pasaules vēsture pamatskolai 1”. Katras nodaļas sākumā dota pārskata tabula, kurā ietverti: tēma, stundas uzdevumi, ar tēmu saistītie jēdzieni, prasmju veidošanas iespējas, ieteikumi darbībai jeb aktivitātēm stundā, mājas uzdevumi un idejas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai. Tā kā stundā notiek mācību process, kurā skolēns mācās skolotāja vadībā, stundu aprakstā izvirzītie uzdevumi var attiekties gan uz skolēniem, gan skolotājiem. Skolotājiem tiek piedāvāta arī papildliteratūra un materiāli: rekomendācijas darba organizēšana stundā, metodiski ieteikumi, atbildes uz jautājumiem, darba lapu paraugi. Piedāvāti arī papildmateriāli, kas dod iespēju skolotājam atbildēt uz skolēnu jautājumiem un iekļaut stāstījumā plašāku informāciju. Doti arī ieteikumi mācību grāmatas sadaļas “Pētījums vēsturē” izmantošanai, kā arī pārbaudes darbi (vienā vai divos variantos).

Iesaki draugiem