Kompetenču izglītība

Valdis Klišāns. Vēsture un sociālās zinātnes I. PROGRAMMA vēstures sasniedzamo rezultātu apguvei

Programmas sadaļas „Mērķis un uzdevumi”, „Mācību saturs”, „Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni” no „Vēsture un sociālās zinātnes I Pamatkursa programmas parauga vispārējai vidējai izglītībai, Skola 2030, ISBN 978-9934-540-84-4”