Apraksts

Komplektizdevums “Слово” pamatskolai tiek pārstrādāts un pilnveidots atbilstoši Pamatizglītības standartam svešvalodā. “Слово” 6. klasei ir apstiprināts LR IZM un izdots 2007. gadā, 7. klasei – 2008. gadā. Mācību saturs ir vienkāršots, ņemot vērā skolotāju ieteikumus. Komplektizdevumā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audiodisks, skolotāja grāmata.
Konceptuāli mācību grāmatas un citu komplektizdevumā iekļauto mācību līdzekļu struktūru nosaka autoru izvēlētā mācību pamatvienība – intence (komunikatīvais nolūks). Intence ir arī skolēnu zināšanu un prasmju apguves līmeņa pārbaudes objekts. Pamatojoties uz šo koncepciju, gramatikas zināšanas nav pašmērķis, bet kalpo kā līdzeklis, lai precīzi formulētu savas domas svešvalodā. Gramatikas zināšanas tiek apgūtas praktiskā veidā, izmantojot valodas vienību paraugus, shēmas, tabulas un modeļus. Mācību procesa centrā izvirzītās intences stimulē skolēnus izteikties mācāmajā valodā.

Iesaki draugiem