Apraksts

N. Gživačas un M. Jefremovas mācību komplekts КЛ@ССНО! Krievu valoda 5. klasei" paredzēts otrās svešvalodas apguvei pamatskolā.

Mācību līdzekļu komplektu apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā

Komplektā ietilpst:

Ÿ1. MĀCĪBU GRĀMATA

2. ŸDARBA BURTNĪCA

Ÿ3. Audioieraksti un cits papildsaturs (darba lapas "Iesildām prātu!" un pašvērtējuma uzdevumi "Panākumu karte")

(pieejami: https://maconis.zvaigzne.lv/p/18)

Ÿ4. SKOLOTĀJA GRĀMATA

Ÿ5. Tiešsaites mācību materiāls krievu valodas alfabēta apguvei (pieejams izmantošanai Apgāda Zvaigzne ABC tiešsaistes platformā Māconis; sk. šeit)

Mācību komplekts veidots saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.–9. klasei programmas paraugam.

Mācību viela grāmatā sadalīta 5 tematos atbilstoši programmas paraugam, katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Autores veidojušas šo mācību komplektu ar domu, ka daudzveidīgie uzdevumi, interesantās valodas spēles, rotaļas un skaitāmpanti, skolēnu vecumam un reālajai dzīvei atbilstošas situācijas un teksti, sasaiste ar dzimto valodu un skolēnu jau apgūtajām svešvalodām, kā arī grāmatas pievilcīgais vizuālais noformējums sekmēs vieglāku mācību vielas apguvi.

Кл@ссно! Krievu valoda 5. klasei. Tematiskā plānojuma tabula

Кл@ссно! Krievu valoda 5. klasei. Mācību grāmata (1. nodaļa)

Кл@ссно! Krievu valoda 5. klasei. Darba burtnīca (1. nodaļa)

Iesaki draugiem