Apraksts

N. Gživačas un M. Jefremovas mācību komplekts “КЛ@ССНО! Krievu valoda 6. klasei. Pirmā daļa." paredzēts otrās svešvalodas apguvei pamatskolā.

Mācību komplekts veidots saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.–9. klasei programmas paraugam.

Mācību viela grāmatā sadalīta tematos atbilstoši programmas paraugam, katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Mācību līdzekļu komplekta pirmajā daļā iekļauta pirmā mācību pusgada viela, kuru veido 2 lielie temati: Es un ikdiena un Es un kultūra.
Komplektā ietilpst:
1. MĀCĪBU GRĀMATA
2. DARBA BURTNĪCA
3. Audioieraksti un cits papildsaturs (darba lapas "Iesildām prātu!" un pašvērtējuma uzdevumi "Panākumu karte")
4. Pedagogiem nepieciešamie metodiskie materiāli (tematiskā plānojuma un skolēniem sasniedzamo rezultātu tabulas u. c.) tiks izvietoti apgāda tīmekļvietnē.

Grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – darba lapas "Iesildām prātu!" un "Panākumu karte", kā arī audiomateriāli uzdevumiem (pieejami: https://maconis.lv/p/40).

Кл@ссно! Krievu valoda 6. klasei. 1. daļa. Tematiskā plānojuma tabula


Кл@ссно! Krievu valoda 6. klasei. 1. daļa. Klausīšanās uzdevumu teksti

Iesaki draugiem