Apraksts

Bioloģija 7. klasei aizsāk jauna veida mācību līdzekļu sēriju bioloģijā – skolēna grāmata bioloģijā, kuras saturs veidots saskaņā ar jauno, pašlaik aktuālo kompetenču pieeju mācību saturā. Šajā grāmatā iekļautais saturs atbilst valsts pamatizglītības standarta prasībām un veidots atbilstoši tēmām un sasniedzamajiem rezultātiem, kurus 7. klašu skolēniem paredzēts apgūt, vadoties pēc jaunās mācību priekšmetu programmas parauga:
 
Kas ir organisma pamatvienība, un kā to pēta?
Kas sedz organismus?
Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?
Kā organismi elpo?
 
Mācību saturs grāmatā izklāstīts skolēniem "draudzīgā", viegli uztveramā formā, akcentējot katras nodaļas un katras lappuses galveno ziņu. Līdztekus mācību saturam grāmatā ir daudz pētniecisko darbu un treniņuzdevumu satura izpratnes padziļināšanai, lai skolēns apgūtu gan saturu, gan nepieciešamās prasmes. Šīs grāmatas novitāte ir vispārīgo prasmju pašvērtējums pa līmeņiem, kurš pakārtots konkrētiem praktiskajiem un pētnieciskajiem darbiem vai uzdevumiem. Turklāt, izmantojot grāmatā iekļautos QR kodus, skolēns var iegūt pieeju papildu informācijai, darba lapām vai tiešsaistes uzdevumiem.
 
Lietojot šo grāmatu, skolēns spēs veiksmīgi apgūt standartā un mācību programmas paraugā paredzētos sasniedzamos rezultātus, bez lielām problēmām pārvarot mācību satura reformas dēļ neizbēgami radītos jaunos izaicinājumus.

Autore stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem