Valdis Klišāns. Vēsture un sociālās zinātnes I. PROGRAMMA vēstures sasniedzamo rezultātu apguvei

2022-01-04

Programmas sadaļas „Mērķis un uzdevumi”, „Mācību saturs”, „Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni” no „Vēsture un sociālās zinātnes I Pamatkursa programmas parauga vispārējai vidējai izglītībai, Skola 2030, ISBN 978-9934-540-84-4”

PROGRAMMA

Iesaki draugiem