Apraksts

Šī grāmata noslēdz mācību izdevumu sēriju ģeogrāfijā pamatskolai, kura veidota atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā, lai īstenotu valsts pamatizglītības standartā (MK noteikumi Nr. 747) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Grāmata “Ģeogrāfija 9. klasei” ir veidota atbilstoši Skola2030 izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam un paredzēta 70 mācību stundām. Apsverot ģeogrāfijas mācīšanas metodikas, kā arī satura izklāsta nepārtrauktības un savstarpējās saistības aspektus, ir mainīta atsevišķu tematu apguves secība.

Mācību saturs grāmatā sakārtots 7 nodaļās.
1. Kāpēc ģeogrāfiskais stāvoklis ir nozīmīgs valsts attīstībā?
2. Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina Latvijas iedzīvotāju skaitu un sastāvu?
3. Kā demogrāfiskie procesi un migrācija ietekmē Latvijas apdzīvotību un apdzīvojumu?
4. Kas veido valsts saimniecību?
5. Kuri ir nozīmīgākie dabas resursi Latvijā, un kādas ir ar tiem saistītās primārā sektora nozares?
6. Kuras ir Latvijā nozīmīgākās sekundārā sektora nozares?
7. Kā terciārā sektora nozares iekļaujas Latvijas saimniecībā?

9. klasē skolēni sāk sistēmiski apgūt jēdzienus, likumsakarības un pētniecības metodes, kas saistītas ar cilvēka ģeogrāfiju. Grāmatas saturs atsedz galvenos Latvijas iedzīvotāju un saimniecības ģeogrāfijas tematus, tāpēc liela uzmanība pievērsta cilvēka ģeogrāfijai raksturīgām pētniecības metodēm – statistikas datu ieguvei, apstrādei un analīzei.

Grāmatā mācību satura izklāsts veidots, lai rosinātu skolēna izziņas procesu, uzsverot domāšanas un padziļinātas izpratnes veidošanu, kā arī pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažāda līmeņa teorētiskos un praktiskos uzdevumus.

Izmantojot norādes un pašpārbaudes uzdevumus, skolēns varēs novērtēt savus mācību sasniegumus un plānot turpmāko mācīšanos. Grāmatā iekļautie fotoattēli, zīmējumi, kartes, shēmas un digitālais papildsaturs ļaus izmantot daudzveidīgas mācību metodes, lai sasniegtu standarta prasība

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – interaktīvi uzdevumi un ārējie resursi uzdevumu veikšanai. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā. E-grāmatā arī ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Autore stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem