Apraksts

Šī grāmata turpina ģeogrāfijas mācību izdevumu sēriju, kura veidota atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā, lai īstenotu valsts pamatizglītības standartā (MK noteikumi Nr. 747) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Grāmata “Ģeogrāfija 8. klasei” ir veidota atbilstoši Skola2030 izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam un paredzēta 70 mācību stundām.

Mācību saturs grāmatā sakārtots 6 nodaļās.
1. Kāpēc notiek klimata pārmaiņas?
2. Kas ir dabas resursi?
3. Kas ir biomas, un kāda ir to ģeogrāfiskā izplatība?
4. Kāpēc tuksneši var būt atšķirīgi?
5. Kādi meži ir pasaulē?
6. Kā izveidojušās tundras un zālāju biomas?

Mācību satura organizēšanas novitāte ir atteikšanās no ilgus gadus praktizētās kontinentu pieejas ģeogrāfijas apguvē un pāreja uz kompleksu skatījumu – izpratni par Zemi kā dabas sistēmu jeb ģeosfēru mijiedarbības telpu. Grāmatā “Ģeogrāfija 8. klasei” kompleksā pieeja un starppriekšmetu saikne ir realizēta, aplūkojot biomas kā dabas un antropogēnu procesu mijiedarbības rezultātu. Īpaša uzmanība veltīta, lai skolēnos attīstītu ieradumu spriest un darboties ilgtspējīgi un videi draudzīgi.

Grāmatā mācību satura izklāsts veidots, lai rosinātu skolēna izziņas procesu, uzsverot domāšanas un padziļinātas izpratnes veidošanu, kā arī pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažāda līmeņa teorētiskos un praktiskos uzdevumus.

Izmantojot norādes un pašpārbaudes uzdevumus, skolēns varēs novērtēt savus mācību sasniegumus un plānot turpmāko mācīšanos. Grāmatā iekļautie fotoattēli, zīmējumi, kartes, shēmas un digitālais papildsaturs ļaus izmantot daudzveidīgas mācību metodes, lai sasniegtu standarta prasība

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – interaktīvi uzdevumi, video ar teorijas izklāstiem un procesu attēlojumiem, fotogrāfijas, apraksti materiāli pētījuma veikšanai. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā. E-grāmatā arī ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem