Apraksts

Mācību grāmata ir paredzēta darbam 2. klasē 2. semestrī.

Tā ir veidota saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) un autoru veidotu programmu latviešu valodā 1.–3. klasei.

“Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda 2”ir veidota, pārstrādājot iepriekš izdoto grāmatu no mācību izdevumu sērijas “Raibā pasaule”.

Mācību grāmatā piedāvātais saturs ir kompetenču pieejā balstīts un orientē skolotāju uz kompetenču pieejā balstīta mācību procesa nodrošināšanu latviešu valodas stundās. Grāmatas saturs ir papildināts ar uzdevumiem, kas veicina pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstību. Grāmatas beigās ir ievietotas atgādnes un mācīšanās stratēģijas.

Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Liela uzmanība mācību grāmatā ir pievērsta kompetenču pieejas kontekstā nozīmīgajām vērtībām, kā atbildība, centība, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, tolerance u. c., kā arī caurviju kompetencēm, kā problēmu risināšana, jaunrade, mācīšanās mācīties, sadarbība, līdzdalība.

Ielikumā “Lasīsim” ir ietverti literāro darbu fragmenti.

Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

Iesaki draugiem