Apraksts

“Literatūra 5. klasei. Kompetenču pieeja”. 1. daļa un “Literatūra 5. klasei. Kompetenču pieeja”. 2. daļa – mācību komplektizdevums (mācību grāmatas, klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi) ir komplektizdevuma “Literatūra 5. klasei” 1. daļa un “Literatūra 5. klasei” 2. daļa papildināti un pilnveidoti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 747 (2018. gada 27. novembrī) “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Skolotājiem piedāvāta autorprogramma, kura palīdzēs realizēt kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā noteiktos sasniedzamos rezultātus skolēnam pamatskolā mācību priekšmetā “Literatūra”(4.–9. kl.).

Mācību komplektizdevums “Literatūra 5. klasei” 1. un 2. grāmata, kuru moto ir “Es un citi pasaulē”, rosinās jautājumus par literatūras kā mākslas veida specifiku, veidos priekšstatu par literāru darbu, tā īpašo pasaules atveides modeli, piedāvās spēles prieku par literatūras pamatveidu un visdažādāko žanru iepazīšanu. Mācību saturs mudinās skolēnus saistīt literatūras un folkloras atziņas ar savu pieredzi, aicinās piedalīties lasītāju semināros, lai taptu par izglītotu lasītāju un domājošu personību.
Mācību grāmatas rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tematu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas tīmekļa vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c. 1. tematā “Drukātās grāmatas” piedāvāts noskaidrot grāmatu drukāšanas vēsturi, Dzejas dienu tradīcijas, veikt pētnieciskus uzdevumus par grāmatu lasīšanu. Tematā “Attiecības ģimenē” piedāvāts iepazīt tautasdziesmas (par cilvēka dzīves sākumu). Tematā “Brīnumi” skolēni pētīs un salīdzinās latviešu un cittautu brīnumpasakas. Tematā “Fantāzijas pasaule” turpinās iepazīt literārās pasakas žanru, lasot A. Sakses, A. A. Milna literāros darbus un veicot daudzveidīgus uzdevumus. Tematā “Pasaules izziņa” skolēni rosināti piedalīties lasītāju seminārā par A. Lindgrēnes grāmatām. Tematā “Vārdu spēles” turpinās iepazīti dzeju, lasot F. Bārdas, P. Brūvera, M. Cielēnas, Vika, O. Vācieša, I. Ziedoņa, I. Zanderes, J. Baltvilka dzejoļus.

2. grāmatā tematā “Bērnība” skolēni iepazīs literatūras žanru “tēlojums”, lasot “Baltās grāmatas” tēlojumu. Tematā “Ģimene un draugi” turpinās padziļināt izpratni par prozas žanru “stāsts”, lasot V. Belševicas un Ē. Kestnera darbu fragmentus. Tematā “Pasaulē un mājās” skolēni iepazīs dramaturģiska darba specifiku, lasīs A. Brigaderes lugu “Sprīdītis”. Tematā “Pasaules izziņa” skolēni rosināti piedalīties lasītāju seminārā par jaunāko bērnu literatūru. Lasītāju seminārs stiprina skolēnu kreativitāti, vērtēšanas un retorikas prasmes. Šo darbu skolēns, iesācis 4. klasē, turpinās arī 6., 7., 8. un 9. klasē.

Mācību grāmatām ir pievienots papildsaturs saitē, kurā iekļauti klausīšanās teksti (audiofaili), darba lapas, kuras skolēni var atvērt word. doc formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas arī izdrukāt. Šie materiāli palīdzēs skolēnam labāk iepazīt autora personību un literāros darbus, dažādot mācīšanās procesu (skolotājs tos var izmantot veicamā grūtības pakāpes diferencēšanai). Savukārt pielikumi (arī word.doc formātā) piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan uzrakstītā darba pārlūkošanas un pilnveidošanas procesā.

Skolēni tiek aicināti atbildīgi izturēties pret savu mācīšanās procesu, sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai.

Pielikumu paraugi 5. klasei

Iesaki draugiem