Apraksts

“Literatūra 5. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja” ir mācību grāmata ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi). Tā ir “Literatūras 5. klasei, 2. daļas” papildināts un pilnveidots izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

 “Literatūras 5. klasei, 2. daļas. Kompetenču pieeja” moto ir “Es un citi pasaulē”. Mācību grāmata rosinās skolēnus aplūkot jautājumus par literatūras kā mākslas veida specifiku, veidos priekšstatu par literāru darbu, tā īpašo pasaules atveides modeli, piedāvās spēles prieku par literatūras pamatveidu un visdažādāko žanru iepazīšanu. Mācību saturs mudinās skolēnus saistīt literatūras un folkloras atziņas ar savu pieredzi, aicinās piedalīties lasītāju seminārā, lai taptu par izglītotu lasītāju un domājošu personību.
Mācību grāmata piedāvā skolēniem patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tematu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas tīmekļa vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.  
Tematā “Bērnība” skolēni iepazīs literatūras žanru “tēlojums”, lasot “Baltās grāmatas” tēlojumu. Tematā “Ģimene un draugi” turpinās padziļināt izpratni par prozas žanru “stāsts”, lasot V. Belševicas un Ē. Kestnera darbu fragmentus. Tematā “Pasaulē un mājās” skolēni iepazīs dramaturģiska darba specifiku, lasīs A. Brigaderes lugu “Sprīdītis”. Tematā “Pasaules izziņa” skolēni rosināti piedalīties lasītāju seminārā par jaunāko bērnu literatūru. Lasītāju seminārs stiprina skolēnu kreativitāti, vērtēšanas un retorikas prasmes. Šo darbu skolēns, iesācis 4. klasē, turpinās arī 6., 7., 8. un 9. klasē.

Mācību grāmatā pievienotajā saitē ir šāds papildsaturs.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili). Klausīšanās tekstus var noklausīties, gan atverot iepriekš minēto saiti, gan kvadrātkodu mācību grāmatā.
  • Darba lapas word. doc formātā. Tās palīdzēs skolēnam labāk iepazīt autora personību un literāros darbus, dažādot mācīšanās procesu (skolotājs tos var izmantot veicamā grūtības pakāpes diferencēšanai).
  • Pielikumi word.doc formātā piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan pārlūkojot un pilnveidojot uzrakstīto darbu.

Mācību grāmatā piedāvāti arī ārējie resursi, kuri pieejami, atverot saiti, videosižeti u. tml. materiāli pieejami, atverot arī kvadrātkodu.

Skolēni tiek aicināti atbildīgi sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai.

Iesaki draugiem