Apraksts

Materiāls ir BELMA  (Best European Learning Materials Awards jeb Eiropas labāko mācību materiālu balvas) konkursa finālists.

Šī grāmata aizsāk ģeogrāfijas mācību izdevumu sēriju, kuri veidoti atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā, lai palīdzētu īstenot valsts pamatizglītības standartā noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Grāmata “Ģeogrāfija 7. klasei” veidota atbilstoši projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam un paredzēta 70 mācību stundām.
Mācību saturs grāmatā sakārtots 5 nodaļās.
Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusus?
Kā uz Zemes veidojušās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība?
Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi maina Zemes reljefu?
Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām?
Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats?

Mācību satura organizēšanas novitāte ir atteikšanās no ilgus gadus praktizētās kontinentu pieejas ģeogrāfijas apguvē un pāreja uz kompleksu skatījumu – izpratni par Zemi kā dabas sistēmu jeb ģeosfēru mijiedarbības telpu. Izmantota hierarhiska pieeja, sākumā veidojot izpratni par ģeogrāfiskajiem procesiem, parādībām un likumsakarībām globālā mērogā, pēc tam pārejot uz lokālu mērogu – Latviju, savu novadu vai pilsētu.

Mācību satura izklāsts veidots tā, lai rosinātu skolēna izziņas procesu, uzsverot domāšanas un padziļinātas izpratnes veidošanu, kā arī pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažāda līmeņa teorētiskos un praktiskos uzdevumus.
Izmantojot norādes un pašpārbaudes uzdevumus, skolēns varēs novērtēt savus mācību sasniegumus un plānot turpmāko mācīšanos.
Grāmatā iekļautie fotoattēli, zīmējumi, kartes, shēmas un interaktīvie materiāli ļaus izmantot daudzveidīgas mācību metodes, lai sasniegtu standarta prasības.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – interaktīvi uzdevumi, video ar teorijas izklāstiem un procesu attēlojumiem, fotogrāfijas un shematiski attēli. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā. E-grāmatā arī ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem