Apraksts

“RAIBĀ PASAULE” PAMAZĀM PĀRTOP PAR “RAIBU RAIBO PASAULI”

Mācību e-grāmata atbilst valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi nr. 747).
Mācību e-grāmatu apstiprinājusi LR IZM 2020. gadā.

Mācību grāmata ir paredzēta darbam 1. klasē 2. semestrī.

Tā ir veidota saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) un AUTORU veidotu programmu latviešu valodā 1.–3. klasei.

“Raibu raibā pasaule. 1. klase. Latviešu valoda 2”ir veidota, pārstrādājot iepriekš izdoto grāmatu no mācību izdevumu sērijas “Raibā pasaule”.

Grāmatas saturs ir papildināts ar uzdevumiem, kas veicina pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstību. Teorētisko jautājumu skaidrojums ir vienkāršs un skolēnam viegli uztverams, jo vienmēr tiek saistīts ar praktiskiem piemēriem. Grāmatas beigās ir ievietotas atgādnes un mācīšanās stratēģijas.

Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Tā kā jaunākā skolas vecuma bērni jaunu informāciju labāk uztver ar interesantu tēlu, spēļu un uzdevumu palīdzību, tad šī komplekta varoņi, kas ir bērnu vienaudži – dvīņi Ina un Ivo, Kamila, Saša un citi pirmklasnieki –, skolēnus pakāpeniski ievada mācību procesā, runājot, klausoties un lasot par dažādām tēmām.

Ielikumā “Lasīsim” ir ietverti literāro darbu fragmenti.

Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – audioieraksti ar ieskaņotiem grāmatas tekstiem. Papildsaturā ietverta arī tekstu grāmatiņa "Lasīsim", kas pieejama kā grāmatas ielikums tās drukātajā versijā.

Iesaki draugiem