Apraksts

Mācību e-grāmata atbilst valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi nr. 747).

Ceļvedis skolotājam paredzēts kā palīgs un atbalsts, lai organizētu mācību darbu 1. klasē latviešu valodā, izmantojot komplektizdevumu “Raibu raibā pasaule. 1. klase. LATVIEŠU VALODA” 1. un 2. daļa. Mācību grāmatas apstiprinājusi LR IZM 2020. gadā.

Ceļvedī iekļauts:
• mācību priekšmeta programma 1.–3. klasei;
• mācību satura apguves norises plāns;
• metodiskas piezīmes par specifiskiem mācību jautājumiem,
kā attīstīt fonemātisko dzirdi un prasmi analizēt skaņas vārdā,
kā attīstīt lasītprasmi,
kā attīstīt elastīgu runas aparātu un izkopt runu,
kā mācīt/mācīties rakstīt,
kāpēc jāveic roku un pirkstu vingrojumi,
kā mācīties sadarboties;
• pielikums, kurā piedāvātas 33 burtu kartītes un darba lapas (paredzētas kopēšanai katram skolēnam). Darba lapas veidotas tradicionālajiem svētkiem – Ziemassvētkiem, Meteņiem, Lielajai dienai (Lieldienām) un Ūsiņiem.

 

E-grāmatā iekļauts izdrukājams mācību saturs un mācību satura apguves norise pa semestriem.

Iesaki draugiem