E-grāmatnīcas noteikumi

 

E-grāmatnīcas lietošanas noteikumi

 

E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumi, E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumi, lietotājam reģistrējoties ar trešo personu sistēmu lietotāja kontu, un līgums par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu (Red. 2.0.)

I E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumi

 1. Lai persona iegūtu tiesības veikt pirkumus un saņemt pakalpojumus E-grāmatnīcas interneta vietnē – http://www.zvaigzne.lv, (turpmāk – E-grāmatnīcas vietne) tai jāreģistrējas par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju.

 2. Par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju var reģistrēties fiziska persona, kurai ir rīcībspēja saskaņā ar Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem.

 3. Persona reģistrējas par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju, nosūtot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Apgāds Zvaigzne ABC”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003154167, sākotnējās reģistrācijas datums: 1993. gada 6. oktobris, reģistrācijas datums komercreģistrā: 2003. gada 15. jūlijs, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67 324518, elektroniskā pasta adrese: egramatnica@zvaigzne.lv , (turpmāk – E-grāmatnīca) aizpildītu lietotāja reģistrācijas formu, kā arī noslēdzot ar E-grāmatnīcu turpmāk minēto līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu. Pēc attiecīgās formas nosūtīšanas, līguma noslēgšanas un personas reģistrācijas E-grāmatnīcas datu apstrādes sistēmā persona kļūst par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju. Par minēto faktu persona tiek informēta, nosūtot uz tās reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi attiecīgu apstiprinājumu.

 4. Reģistrējoties par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju persona apliecina, ka viņai nav tiesisku šķēršļu un viņa vēlas noslēgt ar E-grāmatnīcu turpmāk minēto līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu.

 5. Līgums par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu starp personu un E-grāmatnīcu tiek noslēgts brīdī, kad persona E-grāmatnīcas datu apstrādes sistēmā tiek reģistrēta kā E-grāmatnīcas vietnes lietotājs.

 6. Pirms reģistrēties par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju, personai ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem. Nosūtot E-grāmatnīcai aizpildītu lietotāja reģistrācijas formu, persona apliecina, ka viņa ir pilnībā iepazinusies ar šiem noteikumiem, šie noteikumi personai ir saprotami, tie personu apmierina un persona tiem piekrīt, kā arī turpmāk tie tiks pildīti pienācīgā kārtā.

 7. E-grāmatnīcai ir tiesības atteikties reģistrēt personu kā E-grāmatnīcas vietnes lietotāju, kā arī E-grāmatnīcai ir tiesības atteikties noslēgt ar personu līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu, ja personas reģistrācijai un attiecīgā līguma noslēgšanai ir tiesiski šķēršļi.

 8. Nekas šajos E-grāmatnīcas lietotāja reģistrācijas noteikumos nav iztulkojams kā E-grāmatnīcas oferte noslēgt līgumu. Persona, reģistrējoties kā E-grāmatnīcas vietnes lietotājs, izsaka oferti E-grāmatnīcai noslēgt ar E-grāmatnīcu līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu.

  II E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumi, lietotājam reģistrējoties ar trešo personu sistēmu lietotāja kontu

 1. Lai persona iegūtu tiesības veikt pirkumus un saņemt pakalpojumus E-grāmatnīcas interneta vietnē – http://www.zvaigzne.lv, (turpmāk – E-grāmatnīcas vietne) tai jāreģistrējas par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju.

 2. E-grāmatnīcas vietnē ir iespējams reģistrēties ar trešo personu sistēmu: Facebook, Twitter, Draugiem, lietotāju kontiem (turpmāk – Trešo personu sistēmu lietotāju konts).

 3. Pirmo reizi reģistrējoties E-grāmatnīcas vietnē ar Trešo personu sistēmu lietotāja kontu, persona apliecina, ka viņa ir fiziska persona, kurai ir rīcībspēja saskaņā ar Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem, ka viņai nav tiesisku šķēršļu noslēgt un viņa vēlas noslēgt ar E-grāmatnīcu turpmāk minēto līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu un ka viņa ir pilnībā iepazinusies ar šiem noteikumiem, šie noteikumi personai ir saprotami, tie personu apmierina un persona tiem piekrīt, kā arī turpmāk tie tiks pildīti pienācīgā kārtā. Persona kļūst par E-grāmatnīcas vietnes lietotāju brīdī, kad viņa pirmo reizi reģistrējas E-grāmatnīcas vietnē ar Trešo personu sistēmu lietotāja kontu (turpmāk – Lietotājs). Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Apgāds Zvaigzne ABC”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003154167, sākotnējās reģistrācijas datums: 1993. gada 6. oktobris, reģistrācijas datums komercreģistrā: 2003. gada 15. jūlijs, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67 324518, elektroniskā pasta adrese: egramatnica@zvaigzne.lv , (turpmāk – E-grāmatnīca) ir tiesības atteikties reģistrēt personu kā E-grāmatnīcas vietnes lietotāju, kā arī E-grāmatnīcai ir tiesības atteikties noslēgt ar personu līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu, ja personas reģistrācijai un attiecīgā līguma noslēgšanai ir tiesiski šķēršļi.

 4. Lietotājam ir pienākums nekavējoties aizpildīt E-grāmatnīcas vietnes Lietotāja profila formu.

 5. Līgums par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu starp Lietotāju un E-grāmatnīcu tiek noslēgts brīdī, kad Lietotājs tiek reģistrēts E-grāmatnīcas datu apstrādes sistēmā.

 6. Nekas šajos E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumi, lietotājam reģistrējoties ar trešo personu sistēmu lietotāju kontiem, nav iztulkojams kā E-grāmatnīcas oferte noslēgt līgumu. Persona, reģistrējoties kā E-grāmatnīcas vietnes lietotājs, izsaka oferti E-grāmatnīcai noslēgt ar E-grāmatnīcu līgumu par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu.

  III Līgums par E-grāmatnīcas vietnes lietošanu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Apgāds Zvaigzne ABC”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003154167, sākotnējās reģistrācijas datums: 1993. gada 6. oktobris, reģistrācijas datums komercreģistrā: 2003. gada 15. jūlijs, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010, Latvija, tālrunis: +371 67 324518, elektroniskā pasta adrese: egramatnica@zvaigzne.lv , (turpmāk – E-grāmatnīca) no vienas puses, un persona, kura ir reģistrējusies E-grāmatnīcas interneta vietnē – http://www.zvaigzne.lv, (turpmāk vietne – E-grāmatnīcas vietne; turpmāk persona – Lietotājs) no otras puses, turpmāk – Puse, atsaucoties uz vienu no šā līguma slēdzējiem, un – Puses, atsaucoties uz abiem no šā līguma slēdzējiem kopā, vienojas par turpmāk izklāstītajiem noteikumiem, kuri regulē E-grāmatnīcas vietnes lietošanu un E-grāmatnīcas un Lietotāja tiesiskās attiecības, kas izriet no pirkumiem un pakalpojumu sniegšanas E-grāmatnīcas vietnē (turpmāk – Līgums).

 1. Lietotājs ar šo Līgumu iegūst tiesības veikt E-grāmatnīcas vietnē iekļauto poligrāfiskā formā izdoto grāmatu (turpmāk – Grāmatas) pirkumus, un par atlīdzību saņemt atļauju E-grāmatnīcas vietnē iekļauto digitālā formā izdoto grāmatu (turpmāk – E-grāmatas) personiskai lietošanai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

 2. Lai nopirktu Grāmatu vai iegūtu E-grāmatas lietošanas atļauju saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, Lietotājs veic attiecīgo pasūtījumu un tā apmaksu. Lietotājs veic pasūtījumu, spiežot E-grāmatnīcas vietnē pogu “PIRKT E-GRĀMATNĪCĀ” un izpildot turpmākās E-grāmatnīcas vietnes prasītās darbības, tai skaitā ievadot maksājuma kartes datus (turpmāk – Pasūtījums). Izdarot Pasūtījumu, Lietotājs apņemas veikt tā apmaksu. Lietotājs veic Pasūtījuma apmaksu, ievērojot Līguma 6. un 7. punktu.

 3. Katru reizi, izdarot Pasūtījumu, Lietotājs izsaka E-grāmatnīcai oferti noslēgt Grāmatas pirkuma līgumu vai izsniegt E-grāmatas lietošanas atļauju saskaņā ar Pasūtījumu un šā Līguma noteikumiem. Izvērtējot Lietotāja izteikto oferti un no Lietotāja bankas saņemto informāciju par Lietotāja finansiālajām iespējām veikt norēķinus par Pasūtījumu ar Lietotāja norādīto bankas norēķinu karti, E-grāmatnīca apstiprina vai noraida attiecīgo darījumu. Ja attiecīgais darījums ir apstiprināts, E-grāmatnīca nosūta uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi atbilstošu ziņu.

 4. Par katru apstiprināto darījumu E-grāmatnīca nosūta Lietotājam darījumu apliecinošu dokumentu.

 5. Grāmatas un E-grāmatas raksturojums un cena eiro ( ieskaitot visus nodokļus) tiek norādīta E-grāmatnīcas vietnē, un Lietotājam ir tiesības ar to iepazīties pirms katra Pasūtījuma.

E-grāmatnīcai ir tiesības vienpusēji mainīt Grāmatu un E-grāmatu cenas jebkurā brīdī. E-grāmatnīcas apstiprinātajiem darījumiem cenu izmaiņas nav pieļaujamas, un Lietotājs pērk Grāmatu vai saņem E-grāmatas lietošanas atļauju par cenu, kāda E-grāmatnīcas vietnē tika norādīta attiecīgā Pasūtījuma izdarīšanas brīdī.

 1. Norēķini E-grāmatnīcas vietnē notiek tikai ar priekšapmaksu, izmantojot šādas bankas norēķinu kartes: VISA, Eurocard/MasterCard, VISA Electron, Unikarte.

 2. Lietotājs var veikt norēķinus tikai ar norēķinu karti, kas ir reģistrēta uz attiecīgā Lietotāja vārda. Izmantot trešo personu norēķinu kartes ir aizliegts.

 3. Grāmatu piegāde tiek veikta ar VAS “Latvijas Pasts” (turpmāk – Pasts) starpniecību uz pasta nodaļu, kura apkalpo Lietotāja norādītās adreses teritoriju.

 4. Maksa par pasūtīto Grāmatu piegādi tiek aprēķināta saskaņā ar Pasta noteiktajiem tarifiem un piegādes izmaksām. Izdarot Pasūtījumu, Lietotājs tiek informēts par konkrēto Grāmatu piegādes maksu. Ja Lietotājs attiecībā uz kādu Grāmatu izmanto atteikuma tiesības, iekasētā maksa par attiecīgās Grāmatas piegādi netiek atgriezta Lietotājam.

 5. Pasūtījumā ietverto Grāmatu piegāde tiek veikta pēc tam, kad E-grāmatnīca par tām saņēmusi pilnu samaksu. Parastais Lietotāja nopirkto Grāmatu piegādes laiks ir sekojošs: 1) Latvijas teritorijā 3 – 7 dienas; 2) ārpus Latvijas teritorijas no 15 līdz 30 dienām.

 6. Saņemot attiecīgu uzaicinājumu, Lietotājam ir pienākums izņemt sūtījumu ar Lietotāja nopirktajām Grāmatām. Pasta nodaļā sūtījums ar Lietotāja nopirktajām Grāmatām tiek uzglabāts 10 kalendāra dienas, no attiecīgā uzaicinājumu izsniegšanas dienas. Ja šajā termiņā Lietotājs sūtījumu ar Lietotāja nopirktajām Grāmatām neizņem, tas tiek atgriezts E-grāmatnīcai, un Lietotājam ir jāveic papildu samaksa, lai tiktu organizēta atkārtota Lietotāja nopirkto Grāmatu piegāde. Ja šādā gadījumā Lietotājs neveic samaksu par atkārtotu Grāmatu piegādi, E-grāmatnīcai nav pienākums to veikt, un Lietotājs nopirktās Grāmatas, uzrādot pienācīgu Grāmatu apmaksas pierādījumu, var saņemt E-grāmatnīcas Vairumtirdzniecības daļā Rīgā, Biķernieku ielā 19.

 7. Ja E-grāmatnīca nevar izpildīt Grāmatu Pasūtījumu, tādēļ, ka attiecīgās Grāmatas E-grāmatnīcai nav pieejamas, E-grāmatnīca par to informē Lietotāju un atmaksā Lietotājam visu veikto iemaksu par Grāmatām un to piegādi ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad E-grāmatnīca saņēmusi attiecīgo Pasūtījumu.

 8. E-grāmatu piegāde tiek veikta ar dažādiem tehniskiem risinājumiem, t.i., ļaujot veikt E-grāmatu lejupielādi vai nodrošinot to lasīšanas iespēju ar Adobe ® Digital Editions datorprogrammu vai lasīšanas iespēju Zvaigzne ABC Mācoņa platformā . E-grāmatu piegādes veidu izvēlas E-grāmatnīca. Par E-grāmatnīcas izvēlēto E-grāmatas piegādes veidu Lietotājs tiek informēts ar attiecīgu norādi E-grāmatas apraksta laukā “Aizsardzība”, kur norāde “Social DRM” nozīmē, ka E-grāmata ir lejupielādējama , bet norāde “Māconis , ka E-grāmatnīca nodrošina E-grāmatas lasīšanas iespēju tiešsaistē Zvaigzne ABC Mācoņa platformā . Pasūtījumā ietverto E-grāmatu piegāde tiek veikta pēc tam, kad E-grāmatnīca par tām saņēmusi pilnu samaksu.

 9. Adobe ® Digital Editions datorprogramma ir trešo personu izstrādāts produkts, kas E-grāmatu lasīšanai Lietotājiem ir pieejams bez maksas.

 10. E-grāmatu lasīšana ar Adobe ® Digital Editions datorprogrammu un Zvaigzne ABC Mācoņa platformā ir iespējama, ievērojot E-grāmatnīcas sagatavotās Lietotāja pamācības (Lietotāja pamācība Adobe ® Digital Editions datorprogrammai pieejama šeit , bet Lietotāja pamācība Zvaigzne ABC Mācoņa platformai pieejama šeit ).

 11. E-grāmatnīcai ir tiesības mainīt Lietotājam piegādāto E-grāmatu aizsardzības tehnoloģiskos līdzekļus. Šādā gadījumā E-grāmatnīca nekavējoties informē Lietotāju par jaunajām attiecīgo E-grāmatu lasīšanas iespējām. E-grāmatu aizsardzības tehnoloģisko līdzekļu izmaiņas nevar radīt Lietotājam pienākumu iegādāties īpašas E-grāmatu attēlošanas un lasīšanas datorprogrammas.

 12. Lietotājs apņemas ievērot E-grāmatu lasīšanā izmantoto datorprogrammu lietošanas noteikumus, kurus paredz attiecīgo datorprogrammu izstrādātāji. Atsevišķu E-grāmatu lasīšanā izmantoto datorprogrammu funkcionalitāte var būt atkarīga no Lietotāja konta reģistrācijas datorprogrammas funkcionalitāti nodrošinošā sistēmā; šādā gadījumā Lietotājs apņemas ievērot arī šādas sistēmas lietošanas noteikumus.

 13. Tā kā Adobe ® Digital Editions datorprogramma ir trešo personu izstrādāts produkts, E-grāmatnīca nav atbildīga par šīs datorprogrammas darbību.

 14. Līdz ar E-grāmatas piegādi Apgāds piešķir Lietotājam atļauju lejupielādēt (kur tas attiecas), attēlot un lasīt E-grāmatu uz Lietotāja E-grāmatu lasīšanas ierīcēm tikai un vienīgi Lietotāja personīgai lietošanai (izņemot gadījumu, kas ir paredzēts šā Līguma 20. punktā). Lietotājam nav tiesības E-grāmatu vai kādu tās daļu reproducēt (tai skaitā drukāt ( izņemot gadījumus, kad Lietotājs pirms pirkuma veikšanas tiek informēts ar norādi, ka konkrēto E-grāmatu drīkst drukāt ) , dāvināt, pārdot, patapināt (aizdot lietošanā; izņemot gadījumu, kas ir paredzēts šā Līguma 20. punktā), izīrēt, iznomāt, publiskot, publiski izpildīt, pārraidīt, pārsūtīt vai jebkādi citādi to izplatīt citai personai, vai piešķirt E-grāmatas lietošanas atļauju citai personai. Lietotājam nav tiesības grozīt E-grāmatas saturu t ai skaitā, bet ne tikai grozīt vai dzēst jebkuras E-grāmatas autortiesību norādes, E-grāmatas lietošanas norādes, juridiskās atrunas u.tml. Lietotājam nav tiesības apiet, grozīt, pārvarēt u.tml. jebkurus E-grāmatas aizsardzības līdzekļus.

 15. Lietotājam ir tiesības aizdot lietošanā E-grāmatu, kas ir mācību izdevums, saviem nepilngadīgajiem bērniem, aizgādnībā vai aizbildnībā esošajām personām. Šādas lietošanas apjoms nedrīkst pārsniegt to E-grāmatas lietošanas apjomu, kurš paredzēts ar šo Līgumu Lietotājam piešķirtajā atļaujā.

 16. E-grāmatā, kuras apraksta laukā “Aizsardzība” ir norāde “Social DRM”, ir izmantoti tehnoloģiski līdzekļi, kas ļauj E-grāmatnīcai aizsargāt E-grāmatas saturu, neietekmējot E-grāmatas lietošanas ērtību. Šāda E-grāmatas datne ir iezīmēta ar Lietotāja personiskajiem un attiecīgā darījuma datiem.

 17. E-grāmatas ir aizsargātas ar tehnoloģiskiem līdzekļiem Autortiesību likuma izpratnē. Jebkura rīcība, ar kuru tiek apieti šie tehnoloģiskie līdzekļi, ir aizliegta.

 18. Adobe ® Digital Editions datorprogramma ir tehnoloģisks līdzeklis Autortiesību likuma izpratnē. Jebkura rīcība, kas ir pretēja šīs datorprogrammas izmantošanas mērķim, ir aizliegta.

 19. Lietotājam ir aizliegta jebkāda veida komerciāla vai komerciāli motivēta rīcība ar E-grāmatām.

 20. Lietotājam ir atteikuma tiesības attiecībā uz Grāmatām, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteikto. Lai īstenotu atteikuma tiesības Lietotājam jāaizpilda un jānosūta E-grāmatnīcai atteikuma veidlapa (atteikuma veidlapa pieejama šeit ), kā arī, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta piektajā daļā noteikto, jāatgriež E-grāmatnīcai Grāmata attiecībā, uz kuru tiek īstenotas atteikuma tiesības. Atgriežamā Grāmata nedrīkst būt lietota un tai jāatrodas tās oriģinālajā iepakojumā.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta pirmā daļa paredz, ka a tteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturtā daļa paredz, ka Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta piektā daļa paredz, ka patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa paredz, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

2002. gada 28. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” 9. punkts paredz, ka gadījumā, ja ir izpildītas šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktās prasības, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu.

 1. Lietotājam nav atteikuma tiesības attiecībā uz E-grāmatām.

  26.1. Lietotājam nav atteikuma tiesības attiecībā uz precēm, kuras veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

 2. Lietotājs patstāvīgi un par saviem līdzekļiem nodrošina E-grāmatnīcas vietnes un E-grāmatu lietošanai nepieciešamos datorresursus, tai skaitā datoru, datora programmatūru, interneta pieslēgumu, kā arī patstāvīgi un par saviem līdzekļiem nodrošina šo datoresursu pielāgošanu darbam un uzturēšanu darba kārtībā . Šajā sakarā E-grāmatnīcai ir tikai pienākums norādīt, kur un kā piekļūt Zvaigzne ABC Mācoņa platformai, kur un kā lietošanā var iegūt Adobe ® Digital Editions datorprogrammu vai citu datorprogrammu, kura saskaņā ar E-grāmatnīcas izvēlēto E-grāmatu aizsardzības tehnoloģisko līdzekli ir nepieciešama E-grāmatu lasīšanai.

 3. E-grāmatnīca atbild Lietotājam par piegādāto Grāmatu un E-grāmatnīcas vietnē sniegto pakalpojumu trūkumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

 4. Šā Līguma vai citu piemērojamo tiesību pārkāpuma gadījumā E-grāmatnīca ir atbildīga saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām.

 5. Šā Līguma vai citu piemērojamo tiesību pārkāpuma gadījumā Lietotājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām.

 6. Šis Līgums ir uzskatāms par neatņemamu katra saskaņā ar šo Līgumu noslēgtā darījuma sastāvdaļu.

 7. Noslēdzot šo Līgumu Lietotājs piekrīt, ka E-grāmatnīca saskaņā ar šiem noteikumiem un Privātuma politiku veic Lietotāja nodoto personas datu apstrādi un tos iekļaut E-grāmatnīcas personas datu apstrādes sistēmā. Lietotnē prasīto datu nodošana ir priekšnoteikums Līguma noslēgšanai. No Lietotāja iegūtos personas datus E-grāmatnīca apstrādā , lai izpildītu šajā Līgumā vai saskaņā ar šo Līgumu noslēgtajos darījumos paredzētās saistības, kā arī veiktu Lietotājam piegādājamo E-grāmatu iezīmēšanu ar Lietotāja personiskajiem datiem, ievērojot Privātuma politikā norādīto Ar Privātuma politiku var iepazīties www.zvaigzne.lv sadaļā Privātuma politika.

 8. Lietotājs piekrīt, ka E-grāmatnīca, ievērojot Privātuma politikā noteikto, var izmantot no Lietotāja iegūtos personas datus, lai nosūtītu Lietotājam E-grāmatnīcas komerciālus paziņojumus un citus E-grāmatnīcas reklāmas materiālus. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un reklāmas materiālu saņemšanas.

 9. Lietotājs sniedz E-grāmatnīcai precīzu, pilnīgu un īstenībai atbilstošu informāciju. Ja sākotnēji Lietotāja sniegtā informācija ir mainījusies (tai skaitā informācija, kuru Lietotājs sniedza E-grāmatnīcai reģistrējoties), Lietotājam ir pienākums veikt attiecīgās izmaiņas E-grāmatnīcas vietnē vai, ja tas nav iespējams, tieši par to informēt E-grāmatnīcu.

 10. Lietotājs apliecina, ka no savas puses ir pienācīgi izpildījis un piekrīt visiem E-grāmatnīcas vietnes lietotāja reģistrācijas noteikumiem, kas bija spēkā šā Līguma noslēgšanas brīdī.

 11. Lietotājs apņemas ievērot visus E-grāmatnīcas vietnes lietošanas noteikumus, par kuriem E-grāmatnīca ir informējusi Lietotāju.

 12. Ja Lietotājs nesaņem šajā Līgumā paredzētos paziņojumus, vai rodas citi tehniski sarežģījumi, Lietotājs par to informē E-grāmatnīcu.

 13. E-grāmatnīcai ir tiesības vienpusēji grozīt šā Līguma noteikumus, par to informējot Lietotāju. Ja Lietotājs nepiekrīt Līguma grozījumiem, Līgums izbeidzas. Līguma izbeigšanās neietekmē Lietotāja tiesības un pienākumus, kas nodibināti līdz Līguma izbeigšanai.

 14. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

 15. E-grāmatnīcai ir tiesības apturēt Grāmatu tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu E-grāmatnīcas vietnē uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.

 16. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī par to informējot E-grāmatnīcu. Līguma izbeigšana neietekmē Lietotāja tiesības un pienākumus, kas nodibināti līdz Līguma izbeigšanai.

 17. E-grāmatnīcai ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī par to informējot Lietotāju. Līguma izbeigšana neietekmē Lietotāja tiesības un pienākumus, kas nodibināti līdz Līguma izbeigšanai.

 18. Gadījumā, ja Lietotājs nav veicis pilnu samaksu par Pasūtījumu, kuru E-grāmatnīca ir apstiprinājusi, E-grāmatnīcai ir tiesības vienpusēji izbeigt attiecīgo darījumu.

 19. E-grāmatnīcai ir tiesības bez brīdinājuma dzēst Lietotāja reģistrāciju E-grāmatnīcas vietnē un izbeigt šo Līgumu, ja Lietotājs ir rīkojies vai rīkojas prettiesiski, vai arī E-grāmatnīcai ir pamatotas aizdomas, ka Lietotājs rīkosies prettiesiski, turklāt šāda rīcība rada vai var radīt kaitējumu E-grāmatnīcai vai trešajām personām.

 20. Pēc Līguma izbeigšanās Lietotājam nav tiesības pirkt Grāmatas un saņemt pakalpojumu E-grāmatnīcas vietnē.

 21. Strīdi, kas izriet no šā Līguma vai no saskaņā ar šo Līgumu noslēgtajiem līgumiem, izskatāmi Latvijas Republikas tiesību aizsardzības iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībās noteikto kārtību. Šim Līgumam un saskaņā ar šo Līgumu noslēgtajiem darījumiem piemērojamas Latvijas Republikas tiesības.

  Lejupielādēt www.zvaigzne.lv noteikumus