Apraksts

Mācību līdzeklis izveidots atbilstoši Sociālo zinību pamatizglītības standartam 1.–9. klasei (apstiprināts ar Izglītības satura un eksaminācijas centra 2004. gada 12. janvāra rīkojumu Nr. 4) un Sociālo zinību programmas pauraugam 1.–9. klasei (ISEC, 2005).
Rokasgrāmata skolotājiem veidota kā metodisks līdzeklis. Tajā norādīta mācību satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks un paredzamais rezultāts 4. klasē. Sniegti paskaidrojumi par darbu stundā, piedāvāti dažādi metodiskie paņēmieni mācību procesa organizēšanai.
Piedāvātās tēmas skolotājs var variēt un saturu plānot kopā ar skolēniem. Skolotājs pats nosaka katras tēmas stundu skaitu atbilstoši savas klases zināšanu un spēju līmenim, kā arī ņemot vērā mācību gada laikā notiekošos pasākumus, projektu nedēļu un tēmas aktualitāti. Atsevišķas tēmas ir paredzētas izvērst kā vairāku stundu projektu.

Iesaki draugiem