Apraksts

Grāmata varētu būt noderīga
1) vidusskolēniem iepriekšējo klašu mācību vielas vai dažu jēdzienu atkārtošanai, kā arī mācību materiāla apguvei pirms eksāmena,
2) profesionālās izglītības mācību iestāžu audzēkņiem, kuri gatavojas centralizētajam eksāmenam matemātikā,
3) augstskolu pirmo kursu studentiem,
4) matemātikas skolotājiem,
5) vakarskolu un tālmācības skolu audzēkņiem, jo tā dod iespēju ar mazāku laika patēriņu sasniegt matemātikas programmā noteikto zināšanu un prasmju līmeni.

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauts ne tikai teorētiskais materiāls (definīcijas, teorēmas, formulas), bet visām tēmām ir sniegti uzdevumu risināšanas piemēri.

Šajā grāmatā atrodami:
1) matemātiskie jēdzieni, t. i., definīcijas ar piemēriem vai grafisku ilustrāciju,
2) matemātiskie fakti – teorēmas, īpašības, pazīmes, formulas. Teorijas pamatjautājumi apskatīti bez pierādījumiem un izvedumiem, bet ar paskaidrojumiem, norādījumiem un ilustrēti ar piemēriem,
3) tipiskāko uzdevumu risināšanas paraugi.

Iesaki draugiem