Apraksts

Kāpēc mūs aizrauj un pārliecina kāda cilvēka teiktais, bet kāda cita izraisa garlaicību un žāvas? Kāpēc dažreiz mēs ar cilvēkiem saprotamies, bet bieži paliekam nesaprasti? Vai to nosaka runātāja gudrība un zināšanas? Protams! Taču ne mazāk svarīga ir prasme korektā veidā lietot savu valodu, prasme sarunāties. Tā nav iedzimta dabas dāvana, šo prasmi cilvēks lielākā vai mazākā mērā izveido un attīsta patstāvīgi, izmantojot valodu.
Loģika palīdz apgūt sarunāšanās mākslu, korektā valodiskā formā izteikt savus spriedumus un uzskatus un pamatot tos. Loģika palīdz cilvēkam vērtēt pašam savu valodu, apzināties tās prasības, kuras pastāv argumentētam valodas lietojumam un no kurām nevaram izvairīties, ja mūsu patiesā vēlme ir saprasties ar citiem cilvēkiem.

Kultūras akadēmijas asociētā profesora un filozofijas doktora Edmunda Apsalona darbs „Valodas lietojuma loģika” ir autora pirmā grāmata latviešu valodā.Vairāki viņa darbi izdoti svešvalodās, promocijas darbs , ar kuru aizstāvēts doktora grāds Brēmenes Universitātē, 2010. gadā pārtulkots arābu valodā un iznācis Tunisijā. Grāmatas autors nodarbojas arī ar konsultācijām un mācību vadīšanu Latvijas uzņēmumiem pārdošanas un komunikācijas (sarunu vadīšana, argumentācija un pārliecināšana) jomās.

Grāmata domāta lasītājiem, kurus interesē plašāks skatījums uz tradicionālo loģikas problemātiku, arī galveno patiesības teoriju aplūkojums, un īpaši noderīga kultūras zinātņu studentiem, kuru galvenais pētnieciskais instruments ir valoda, tāpēc atsevišķas darba nodaļas veltītas argumentācijas teorijai un ievadam zinātnes teorijā. Tā kā latviešu valodā nav izstrādāta vienota loģikas terminoloģija (pārsvarā tā ir veidojusies vai nu vācu, vai angļu valodas ietekmē), tad grāmatā ir ietverta informācija par atšķirīgiem nozīmīgāko terminu latviskojumiem, kas lasītājam ļaus šo tekstu izmantot kopā ar citiem loģikai veltītiem izdevumiem kā latviešu valodā, tā arī svešvalodās.
Jānis Taurens,
grāmatas zinātniskais redaktors,
Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors.

Publikācijas

Iesaki draugiem