Apraksts

Komplektā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca, pārbaudes darbu burtnīca un metodisks līdzeklis skolotājiem. Komplekta autori pamatā ir izmantojuši ISEC piedāvāto mācību programmu, izdarot tajā nelielas izmaiņas atbilstoši saviem ieskatiem par tēmu izvēli un secību. Stundu tematiskais plānojums un ieteicamā papildliteratūra atrodama skolotāja grāmatas pielikumā.
Mācību grāmatai ir 12 nodaļas. Katras nodaļas ievadā īsumā norādīts, ko skolēni šajā nodaļā iemācīsies. Ar piktogrammām atzīmēts, kādu dabaszinātņu nozaru jautājumi nodaļā aplūkoti. Mācību grāmata iesākas ar ievadu un pētniecisko darbību dabaszinībās, kuru sagatavojuši visi autori kopīgi. Tad seko nodaļas: Lidošana, Saules sistēma, Vielas un to pārvērtības, Siltums un kurināmais, Gaisma un skaņa, Augi un to loma dabā, Dzīvnieku uzbūve, Cilvēks, Zeme, Latvijas ainavas. Mācību grāmatu noslēdz skaidrojošā vārdnīca. Gandrīz visu tematu stundās ir kāds praktisks uzdevums. Tematu noslēdz autoru piedāvātais pārbaudes darbs. Interesanta ir arī nodaļā iekļautā lappuse Uzzini vairāk, kurā sniegtā informācija rada skolēniem interesi par pētāmo problēmu. Bieži vien veiktie demonstrējumi redzami grāmatā ievietotajos attēlos.

Iesaki draugiem