Apraksts

Latvijā labi pazīstamu matemātikas mācību grāmatu autoru J. Menča (sen.) un J. Menča (jun.) jaunizveidota grāmata, kuras pamatkodolā ir ietvertas arī sen pārbaudītas metodiskās vērtības (pazīstamas J. Menča (sen.) redakcijā veidoto grāmatu lietotājiem), kas izklāstītas un sakārtotas, ievērojot šābrīža jaunākās tendences izglītības sistēmā.
Mācību grāmata, kurā aplūkoti naturālie skaitļi, parastās daļas, decimāldaļas un darbības ar tiem, ir izveidota atbilstoši jaunajam pamatizglītības standartam matemātikā, nodrošinot 5. klasē nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, kā arī dodot ieskatu par tālākajās klasēs apgūstamo vielu matemātikas stundās. Šādi tiek ievērots pēctecības princips un rosināta skolēnu interese par mācību procesu.
Mācību grāmata ir krāsaina un bagātīgi ilustrēta, lai palīdzētu skolēnam labāk uztvert un izprast mācību vielu. Grāmatā ir daudz uzdevumu, lai skolotājam atbilstoši situācijai būtu iespējams izvēlēties klasei un mācību stundai piemērotākos. Grāmatā ievietoti dažādas grūtību pakāpes uzdevumi, tos var atpazīt pēc norādēm. Uzdevumi sakārtoti tā, lai paralēli jaunās vielas apguvei būtu iespējams visa mācību gada garumā padziļināt esošās zināšanas un atkārtot jau iepriekš mācīto. Doti arī uzdevumu atrisināšanas piemēri vai iespējamie uzdevumu risināšanas paņēmieni, lai skolēni ar grāmatu varētu darboties arī patstāvīgi.

Publikācijas

Iesaki draugiem