Apraksts

Skolotāja grāmatā ietverta mācību programma, izmantojamo mācību metožu un paņēmienu izklāsts, pārskats par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, mācību vielas metodisko apdari, pārbaudes darbi un to vērtēšanas kritēriji, diskutablo uzdevumu un pārbaudes darbu atbildes, kā arī dažādas pašvērtējuma kartes.

Iesaki draugiem