Apraksts

Darba lapas papildina mācību grāmatu “Latviešu valoda 4. klasei” (apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā). Tajās ietverti ar konkrēto tematu saistīti vingrinājumi, kuru veikšanai vajadzīgas vairāku soļu darbības, lai nostiprinātu prasmes un zināšanas. Skolēni lasīs tekstus un raksturos literāro varoņu emocijas, pārbaudīs savas prognozes par kāda notikuma gaitu, noteiks vārda sastāvdaļas, pētīs vārdnīcas šķirkli, atbildēs uz jautājumiem, veidos aptaujas anketu, skaidros frazeoloģismus, liks pieturzīmes un skaidros to lietojumu, zīmēs un gatavosies savu darbu rakstīšanai.


Darba lapas piedāvā skolotājam diferencēt vingrinājumus pēc grūtības pakāpes un skolēnu vajadzībām. Iespējams, ne vienmēr visi klases skolēni veiks visus darba lapās piedāvātos vingrinājumus.

Iesaki draugiem