Apraksts

Mācību grāmata “Latviešu valoda 4. klasei” ar pievienoto saturu (darba lapas un pielikumi) iesāk jauno latviešu valodas grāmatu 4.–9. klasei sēriju kompetenču pieejā. Mācību grāmata veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Tā atbilst kompetenču pieejai mācību saturā. Mācību grāmatu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā.

Grāmatā mācību saturs izkārtots sešās nodaļās.

1. nodaļā aplūkots temats “Valodas ceļasoma”. Skolēni pētīs valodas līdzekļus domas un emociju izteikšanai, vārdu un tā nozīmi.

2. nodaļā aplūkots temats “Valodas bagātību krātuve”. Skolēni izteiks domas par dzimtās valodas nozīmi savā dzīvē, pētīs, kā valodas bagātības izmantot dažādās saziņas situācijās, skatīsies un klausīsies tīmeklī pieejamos materiālus.

3. nodaļā aplūkots temats “Saziņas krustcelēs”. Skolēni iesaistīsies dažādās saziņas situācijās, rakstīs viedokli, lasot un klausoties tekstus, noteiks tekstā atslēgvārdus un tā galveno domu, izmantojot dažādus uzziņu avotus, patstāvīgi izvēlēsies grāmatu lasīšanai, rakstīs anotāciju.

4. nodaļā piedāvāts temats “Izvēles plašumos”. Skolēni pētīs teksta pazīmes un uzbūvi, patstāvīgi plānos un rakstīs tekstu, vērtēs savu un klasesbiedru uzrakstīto tekstu.

5. nodaļā aplūkots temats “Vārdu meistardarbnīca”. Skolēni pētīs skaņu un burtu savstarpējās sakarības, vārdu pareizrunu un pareizrakstību, vārdšķiru nozīmi teksta izveidē.

6. nodaļā piedāvāts temats “Teikumu kaleidoskops”. Skolēni veidos izpratni par teikuma uzbūvi, vārdu saistījumu teikumā un pieturzīmēm tajā.

Savukārt grāmatas noslēgumā piedāvāts mācību gada izvērtējuma darbs grupās un pievienotas tabulas un shēmas, lai skolēns varētu ērti atkārtot visos tematos apgūto.

Katra temata sākumā formulēti skolēnam sasniedzamie rezultāti, bet temata noslēgumā piedāvāts pašvērtējums “Novērtē prasmes” par apgūto tematu.

Mācību grāmatā iekļauts plašs, ar apgūstamo tematu saistīts ilustratīvais materiāls. Asprātīgie Unas Leitānes zīmējumi, fotogrāfijas, shēmas, tabulas rosina skolēnu domāt, pētīt un rast dažādu situāciju risinājumus, strukturēt informāciju, izteikt viedokli.

Mācību grāmatā pievienotajā saitē ir šāds papildsaturs.

  • Darba lapas word.doc formātā. Tajās ietverti ar konkrēto tematu saistīti vingrinājumi, kuru veikšanai vajadzīgas vairāku soļu darbības, lai nostiprinātu prasmes un zināšanas. Darba lapas piedāvā skolotājam diferencēt vingrinājumus pēc grūtības pakāpes un skolēnu vajadzībām. Iespējams, ne vienmēr visi klases skolēni veiks visus darba lapās piedāvātos vingrinājumus.
  • Pielikumi word.doc formātā. Tajos  piedāvātas pašvērtējuma tabulas, kuras skolēnam noteikti būs ērtāk veikt datorā, nekā pārzīmēt pierakstu kladē vai burtnīcā. Skolēni izvērtēs savas un klasesbiedru prasmes, secinās, kāds ir bijis mācīšanās ceļš, ja nepieciešams, meklēs veiksmīgākus risinājumus. 33. pielikumā piedāvātas mācīšanās stratēģijas. Iespējams, kādu no stratēģijām skolēni vēlēsies papildināt, ņemot vērā savu mācīšanās pieredzi.

Gan darba lapas, gan pielikumus skolotājs kopā ar skolēniem var pārveidot un pilnveidot, ja tas nepieciešams. To pieļauj word.doc formāts.

Grāmatā īpaša uzmanība pievērsta caurviju prasmēm, īpaši skolēna pašvadītām mācībām, sadarbības prasmei un digitālajai prasmei. Grāmatā atrodams informācijas logs “Dari tā! vai Dariet tā!”, kurš piedāvā skolēnam atbalstu, kā veikt kādu uzdevumu, kā sadarboties grupā, strādāt tīmeklī u. tml. Kā arī skolēns tiek aicināts izmantot digitālos resursus (piem., tezaurs.lv) vārdu nozīmju noskaidrošanai u. tml.

Grāmatā sniegts atbalsts jēdzienu un teorijas izskaidrošanai konkrētajā tematā tādos informācijas logos kā “Iegaumē!”, “Ievēro!”. Piedāvāts informācijas logs “Atsauc atmiņā!”, kurā tiek atgādināts kāds jau apgūts jēdziens, parādība. Piedāvāta arī vārdnīca atsevišķu vārdu un terminu skaidrojumam. Lai skolēnam būtu vieglāk uztvert konkrēto tematu, skaidroto parādību, tiek piedāvāts informācijas logs “Saruna”, kurā autore draudzīgi sarunājas ar skolēnu par kādu tematu, parādību, jēdzienu, tā sniedzot atbalstu.

Redaktore stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem