Apraksts

Mācību grāmatas “Mūzika 7. klasei” autori – mūzikas pedagogi – grāmatu veidojuši atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747) un tā paredzēta pamatskolas skolēniem prasmju un iemaņu iegūšanai par tematiem, kuri piedāvāti Skola2030 izstrādātajā mācību priekšmeta programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā” paraugā.

Šajā mācību grāmatā iekļauti 8 temati no programmas parauga, un tie ir sakārtoti atbilstošās nodaļās.
1. Ritms, mūzika, kustības.
2. Ģimenes godi.
3. Teksta nozīme mūzikas satura atklāsmē.
4. Teātris un mūzikls. 
5. No mutvārdu tradīcijas līdz nošu pierakstam.
6. Bruņinieku laikmeta un mūsdienu mīlas dziesmas.
7. Viduslaiku un mūsdienu populārā mūzika.
8. Daba un dabas skaņas kā iedvesmas avots.

“Mūzika 7. klasei” būs noderīga skolēnam, lai turpinātu apgūt mūzikas valodas elementus un dažādām mūzikas kultūrām raksturīgos mūzikas izteiksmes līdzekļus; lai veicinātu viņa gatavību radošai pašizpausmei un muzicēšanas pieredzes ieguvei; lai skolēns apgūtu tautas tradīcijas un jaunrades eksperimentos izprastu laikmetīguma un tradīciju saikni; kā arī lai viņš turpinātu izprast mūzikas vērtību, ietekmi un popularitāti, kas attīsta un pilnveido aktīvu attieksmi pret norisēm sabiedrībā.

Grāmatā strukturēti izklāstīta teorija – tā papildināta ar daudzviedīgiem uzdevumiem un nošu piemēriem, ko iespējams izmantot mācību darbā – skolēni tiek rosināti strādāt pārī, sadarboties ar klasesbiedriem grupās un veikt uzdevumus, lai gūtu padziļinātu izpratni par mūzikas tematiem. Katras nodaļas noslēgumā ievietota paškontroles sadaļa, kurā skolēns var pārliecināties par apgūtajām zināšanām un prasmēm un izlasīt ieteikumus atbilstoši savam sniegumam. Grāmatas materiāls ir jēgpilni papildināts ar digitāliem elementiem – skolēni tiek aicināti ne tikai paši meklēt informāciju tīmeklī, izmantojot piedāvātos atslēgvārdus, bet izdevumā ir arī iekļauts digitāls papildsaturs ar kvadrātkodiem – tos noskenējot, skolēns var noklausīties audioierakstus, noskatīties videomateriālus, izpildīt pašpārbaudes testu vai veikt daudzveidīgus mācību uzdevumus.

Veidojot mācību grāmatu, tās autori ir ņēmuši vērā, ka 7. klasē skolēns jau ir aktīvs mūzikas valodas un kultūras pētnieks, tādēļ iecerēts, ka noteiktas mūzikas kultūras valodas izpētes process notiks interaktīvā darbībā: dziedot, ritmizējot, spēlējot Orfa instrumentāriju, klausoties, salīdzinot, sacerot, improvizējot. Autori ir centušies ievērot samērīgu proporciju starp laikmetīgās, tradicionālās un klasiskās mūzikas piemēriem, lai vienlaikus paplašinātu skolēnu pieredzi par pagātnes vērtībām, aktualizētu izpratni par tagadnes norisēm un modelētu nākotnes attīstības iespējas. Mācību saturā ir iekļautas gan latviešu, gan citu tautu tautasdziesmas, dažādu komponistu oriģināldziesmas, tradicionālo un populāro dziesmu piemēri.

Mācību komplektā paredzēta arī “Mūzika 7. klasei. Darba burtnīca” un metodiskais materiāls skolotājiem.

Irēna Nelsone stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem