Apraksts

Darba burtnīca mūzikā izmantojama kopā ar Agneses Fjodorovas, Reiņa Maurīša, Irēnas Nelsones mācību grāmatu "Mūzika 7. klasei".

Izdevumā iekļauti dažādu veidu un grūtības pakāpes uzdevumi, kuri sakārtoti atsevišķās darba lapās un izmantojami, lai labāk izprastu un apgūtu mācību grāmatā ietvertos tematus. Liela uzmanība pievērsta tam, lai skolēni attīstītu prasmi atrast informāciju, to apkopot, analizēt un izvērtēt.

Darba burtnīcas saturu papildina kvadrātkodi, kuri noderēs, lai pilnveidotu digitālās iemaņas un klausītos mūziku, vērotu videoierakstus, pētītu un analizētu dzirdēto un redzēto un pārliecinātos par apgūto.

Veidojot mācību grāmatu un darba burtnīcu, tās autori ir ņēmuši vērā to, ka 7. klasē skolēns jau ir aktīvs mūzikas valodas un kultūras pētnieks, tādēļ iecerēts, ka mūzikas valodas izpētes process notiks interaktīvā darbībā: dziedot, ritmizējot, spēlējot Orfa instrumentāriju, klausoties, salīdzinot, sacerot, improvizējot.

Iesaki draugiem