Apraksts

N. Gživačas un M. Jefremovas mācību komplekts КЛ@ССНО! Krievu valoda 4. klasei" paredzēts otrās svešvalodas apguvei pamatskolā.

Komplektā ietilpst:

Ÿ1. MĀCĪBU GRĀMATA

Ÿ2. DARBA BURTNĪCA

Ÿ3. Audioieraksti un cits papildsaturs (darba lapas "Iesildām prātu!" un pašvērtējuma uzdevumi "Panākumu karte")

(pieejami: https://maconis.zvaigzne.lv/p/9)

Ÿ4. SKOLOTĀJA GRĀMATA

Ÿ5. Tiešsaites mācību materiāls krievu valodas alfabēta apguvei (pieejams izmantošanai Apgāda Zvaigzne ABC tiešsaistes platformā Māconis; sk. šeit)

Mācību komplekts veidots saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.–9. klasei programmas paraugam.

Mācību viela grāmatā sadalīta 3 tematos atbilstoši programmas paraugam, katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Autores veidojušas šo mācību komplektu ar domu, ka daudzveidīgie uzdevumi, interesantās valodas spēles, rotaļas un skaitāmpanti, skolēnu vecumam un reālajai dzīvei atbilstošas situācijas un teksti, sasaiste ar dzimto valodu un skolēnu jau apgūtajām svešvalodām sekmēs vieglāku mācību vielas apguvi, turklāt sniegs iespēju darīt to ar prieku.

Arī grāmatas pievilcīgais vizuālais noformējums palīdzēs veidot interesi un pozitīvu attieksmi pret jauno mācību priekšmetu.

Visas mācību komplekta sastāvdaļas pieejamas arī e-grāmatu formātā.

Sagatavošanā mācību komplekts 5. klasei. Paredzētais izdošanas laiks – 2022. gada rudens.

Iesaki draugiem