Apraksts

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja Daiga Pātaga un Vecumnieku vidusskolas skolotāja Ingrīda Segliņa ir radījušas laboratorijas darbus literatūrā un latviešu valodā, lai motivētu pamatskolas skolēnus apgūt literatūru un latviešu valodu un veidotu prasmi pārbaudīt paveikto.

Izdevumā piedāvāti:
• laboratorijas darbu veikšanas soļi;
• 4 darbi literatūrā (viens 6. klasei, trīs – 7. klasei);
• 4 darbi latviešu valodā (trīs 7. klasei; viens – 8. klasei);
• ieteikumi pedagogiem;
• vērtēšanas kritēriji.

Iespējams, ka skolotājs darbu veikšanu plānos citādi (norādītā klase ir autoru piedāvājums, bet nav obligāts).

Laboratorijas darbi palīdzēs skolēniem rast atbildi uz jautājumu: “Kāpēc tas ir jāapgūst?” Šie darbi veido izpratni par līdzīgo un atšķirīgo laboratorijas darbu izstrādē dabaszinātņu un humanitārajā jomā, attīsta prasmi izmantot mācību informāciju un resursus temata izpratnei un pilnveido prasmi veikt pašvērtējumu un diskutēt par to. Tie piedāvā veidot kopsavilkumu iegūtajām prasmēm, izprast jaunās valodas vai kultūras parādības, piemēram, darbā “Mediji un ietekme. Informācijas kvalitāte un uzticamība; rakstu publiskošana medijos” skolēnam piedāvāts pētīt jēdzienus, kuri ir nozīmīgi mediju vidē, noskaidrot, ko nozīmē medijpratība, secināt par prasmēm, kuras nepieciešamas medijpratīgam cilvēkam, noskaidrot, kā atklāt nepatiesu vai maldinošu informāciju, pētīt mediju lietošanas paradumus savā ikdienā un atklāt savu mediju lietošanas pieredzi.

Iegūtos faktus un secinājumus skolēns varēs izmantot ballēs vērtējamos noslēguma pārbaudes darbos, rakstot domrakstu, argumentēto eseju, radošu darbu, referātu. Darbi var kļūt par ierosmi projektam vai zinātniskās pētniecības darbam, bet galvenokārt paša erudīcijai valodas un literatūras izmantošanā savā kultūras pieredzē.

Pēc līdzīga principa veidoti Daigas Pātagas, Agneses Puķes, Anitas Vanagas laboratorijas darbi vidusskolai “Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā vidusskolai”.

E-grāmatā ir ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem