Apraksts

Mācību grāmata ir paredzēta darbam 3. klasē 1. semestrī.

Tā veidota, pārstrādājot un papildinot jau iepriekš izdoto komplektizdevuma “Raibā pasaule” mācību līdzekli saskaņā ar “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (MK noteikumi Nr.747; 27. 11. 2018.) un autoru veidotu programmu latviešu valodā 1.–3. klasei.

Lai nodrošinātu mācību grāmatas atbilstību kompetenču pieejai, tās saturs ir pilnveidots, vēl vairāk pievēršot uzmanību pašvadītas mācīšanās, sadarbības un citu caurviju prasmju attīstībai. Liela uzmanība mācību grāmatas tekstu izvēlē un uzdevumu izveidē ir pievērsta kompetenču pieejas kontekstā nozīmīgajām vērtībām, kā atbildība, centība, godīgums, gudrība u. c.

Mācību grāmatā iekļautais saturs ir sniegts zinātniski pamatotā un trešās klases skolēniem piemērotā veidā. Skolēniem tiek nodrošināta iespēja mācīties, iesaistoties praktiskā darbībā ar valodas un teksta vienībām. Uzdevumi ir izmantojami gan mācību satura apguvei, gan arī mācību sasniegumu vērtēšanai, tie ir veidoti saistībā ar lasāmo tekstu saturu un ir aktuāli, bērnu interesēm, pieredzei un vecumposma īpatnībām atbilstoši.

Mācību saturs sakārtots nodaļās, un katras nodaļas sākumā dotie izziņas jautājumi ir saistīti gan ar nodaļā ietvertajiem teorijas un prakses jautājumiem, gan ar uzdevumiem un vingrinājumiem, kas piedāvāti mācību satura apguvei un sasniegumu pašizvērtēšanai katras nodaļas beigās. Grāmatas beigās, priekšlapās un pēclapās ir ievietotas skolēniem ļoti noderīgas un viegli pārskatāmas atgādnes par svarīgiem latviešu valodas jautājumiem.

Tāpat kā 1. un 2. klases mācību līdzekļos, arī šajā grāmatā darbojas skolēniem jau pazīstamie tēli Ina, Ivo, Kamila un citi vienaudži, kuri uzdod jautājumus, stāsta par uzzināto dažādos informācijas avotos, dalās pieredzē un uzmundrina ikvienu 3. klases skolēnu.

Mācību grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā.

E-grāmatā ir ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem