Apraksts

“Latviešu valoda 5. klasei (ar papildsaturu)” ir pārstrādāts un papildināts “Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei” izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, tā veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

Grāmatā mācību saturs izkārtots astoņās nodaļās.

1. nodaļā aplūkots temats “Manas tautas vērtības”. Skolēni pētīs latviešu valodu starp citām valodām, tās nozīmi savā un sabiedrības dzīvē.

2. nodaļā aplūkots temats “Es – saziņā”. Skolēni lasīs ar mācībām vai interesēm saistītus tekstus, skatīsies un klausīsies tīmeklī pieejamos materiālus; noteiks tekstā galveno informāciju un domu; iesaistīsies saziņā par lasīto, redzēto, dzirdēto.

3. nodaļā aplūkots temats “Mani soļi dabā”. Skolēni pētīs teikuma pazīmes, noteiks tā robežas, radoši darbosies ar vārdiem un teikumiem, lai gūtu izpratni par valodu un tās uzbūvi. Noskaidros un pamatos, kādas ir aktualitātes dabas resursu saglabāšanā, skatoties videosižetus un lasot dažādus tekstus par Latvijas dabas bagātībām.

4. nodaļā piedāvāts temats “Atklāju interesanto”. Skolēni pētīs teikuma palīglocekļus un to nozīmi precīzas domas izteikšanai, meklēs informāciju par latviešu tautastērpiem, gatavos prezentāciju, rakstīs īsu lekciju, sadarbosies ar klasesbiedriem, izmantojot teikuma palīglocekļus, rakstīs radošus darbus.

5. nodaļā aplūkots temats “Ceļojums laikā un telpā”. Skolēni pētīs informāciju par norisēm Latvijā un ārvalstīs agrāk un mūsdienās. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, veidos dažādu žanru radošus darbus, kuros lietos saliktus teikumus. Meklēs informāciju videosižetos, gūs ierosmi no animācijas filmas, lai veidotu savu tekstu un projekta darbus.

6. nodaļā piedāvāts temats “Mana jaunrade”. Skolēni izteiks savas pārdomas rakstveidā, saistot stāstījumu ar personisko pieredzi un fantāziju, izmantojot atbilstošus valodas līdzekļus un ievērojot teksta žanru. Izzinās jaunrades darbu rakstīšanas paņēmienus, izvērtēs savas ieceres un rezultātu.

7. nodaļā piedāvāts temats “Daudzkrāsainais vārds”. Skolēni pētīs, kā vārda izvēli ietekmē noteiktā situācija, kā vārds kļūst par sava laika norišu, lietu liecinieku. Izzinās, kā personu raksturo viņa prasme izvēlēties vārdus. Uzzinās, kā noskaidrot vārda nozīmi vārdnīcās un kontekstā, lai pilnveidotu savus valodas lietotāja ieradumus.

8. nodaļā skolēni izvērtēs mācību gadā apgūto. Savukārt grāmatas noslēgumā pievienotas tabulas un shēmas, lai skolēns varētu ērti atkārtot visos tematos apgūto.

Katra temata sākumā formulēti skolēnam sasniedzamie rezultāti, bet temata noslēgumā piedāvāts pašvērtējums “Novērtē prasmes” par apgūto tematu.

Mācību grāmatā iekļauts plašs, ar apgūstamo tematu saistīts ilustratīvais materiāls. Asprātīgie Unas Leitānes zīmējumi, fotogrāfijas, shēmas, tabulas rosina skolēnu domāt, pētīt un rast dažādu situāciju risinājumus, strukturēt informāciju, izteikt viedokli.

Mācību grāmatā pievienotajā saitē ir šāds papildsaturs.

  • Darba lapas word.doc formātā. Tajās ietverti ar konkrēto tematu saistīti vingrinājumi, kuru veikšanai vajadzīgas vairāku soļu darbības, lai nostiprinātu prasmes un zināšanas. Darba lapas piedāvā skolotājam diferencēt vingrinājumus pēc grūtības pakāpes un skolēnu vajadzībām. Iespējams, ne vienmēr visi klases skolēni veiks visus darba lapās piedāvātos vingrinājumus.
  • Pielikumi word.doc formātā. Tajos piedāvātas pašvērtējuma tabulas, kuras skolēnam noteikti būs ērtāk veikt savā datorā, nekā pārzīmēt pierakstu kladē vai burtnīcā. Skolēni izvērtēs savas un klasesbiedru prasmes, secinās, kāds ir bijis mācīšanās ceļš, ja nepieciešams, meklēs veiksmīgākus risinājumus. 24. pielikumā piedāvātas mācīšanās stratēģijas. Iespējams, kādu no stratēģijām skolēni vēlēsies papildināt, ņemot vērā savu mācīšanās pieredzi.

Gan darba lapas, gan pielikumus skolotājs kopā ar skolēniem var pārveidot un pilnveidot, ja tas nepieciešams. To pieļauj word.doc formāts.

Mācību grāmatā piedāvāti arī tīmekļa ārējie resursi, lai skolēns varētu skatīties videosižetus, klausīties intevijas u. tml. Tie pieejami norādītajā saitē, kā arī atverot kvadrātkodu mācību grāmatā.

Grāmatā liela uzmanība pievērsta caurviju prasmēm, īpaši skolēna pašvadītām mācībām, sadarbības prasmei un digitālajai prasmei. Informācijas logā “Dari tā! vai Dariet tā!” piedāvāts atbalsts, kā veikt kādu uzdevumu, kā sadarboties grupā, strādāt tīmeklī u. tml. Kā arī skolēns tiek aicināts izmantot digitālos resursus (piem., tezaurs.lv) vārdu nozīmju noskaidrošanai u. c.
Grāmatā sniegts atbalsts jēdzienu un teorijas izskaidrošanai konkrētajā tematā tādos informācijas logos kā “Iegaumē!”, “Ievēro!”. Informācijas logā “Atsauc atmiņā!” tiek atgādināts iepriekš apgūtais jēdziens, parādība. Piedāvāta arī vārdnīca atsevišķu vārdu un terminu skaidrojumam. Lai skolēnam būtu vieglāk uztvert konkrēto tematu, skaidroto parādību, tiek piedāvāts informācijas logs “Saruna”, kurā autores draudzīgi sarunājas ar skolēnu par kādu tematu, parādību, jēdzienu, tā sniedzot atbalstu.

Iesaki draugiem