Apraksts

Darba lapas papildina mācību grāmatu “Latviešu valoda 5. klasei” (apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā). Tajās ietverti ar konkrēto tematu saistīti vingrinājumi, kuru veikšanai vajadzīgas vairāku soļu darbības, lai nostiprinātu prasmes un zināšanas.
 
Skolēni izteiks viedokli par sarunu un vērtēs sarunas biedrus, sakārtos teksta daļas loģiskā secībā, liks pieturzīmes un skaidros to lietojumu dažādas uzbūves teikumos, noteiks teikuma locekļus, meklēs tekstā vienlīdzīgus teikuma locekļus un iesaistīs tos savā tekstā, noteiks uzrunu un uzrunas grupu, liks pieturzīmes teikumos ar tiešo runu, rakstīs pārdomas, izteiks viedokli, padziļinās izpratni par sinonīmiem un antonīmiem u. c., skaidros frazeoloģismus.

Darba lapas piedāvā skolotājam diferencēt vingrinājumus pēc grūtības pakāpes un skolēnu vajadzībām. Iespējams, ne vienmēr visi klases skolēni veiks visus darba lapās piedāvātos vingrinājumus.

Iesaki draugiem