Apraksts

“Rudenāji” ir sērijas “Saules gads” trešā grāmata. Tā veidota, lai iedvesmotu un motivētu pieaugušos un bērnus jēgpilnai un dziļai Rudenāju cikla ikdienas un svētku tradīciju iepazīšanai.

Rudens saulstāvji kā sakrāls notikums izsenis atzīmēts visās pasaules kultūrās. Grāmata palīdzēs izprast, kā šie svētki sagaidīti Latvijā un ar kādām līdz mūsdienām saglabātajām tradīcijām mēs varam lepoties.

Šajā grāmatā, līdzīgi kā divās iepriekšējās, ir trīs nodaļas. Pirmā nodaļa veltīta pieaugušajiem. Tajā sniegts plašs svētku norišu apraksts, apkopotas dažādu zinātnes nozaru – folkloras, kultūrvēstures, reliģijas ideju, antropoloģijas u. c. – pētījumu atziņas, citēti folkloras un lauka pētījumu materiāli, kas palīdz labāk izprast Rudenāju cikla tradīciju jēgu un nodaļas beigās aprakstīto svētku rituālu dziļāko nozīmi. Nodaļas sākumā ir skaidrots laika, telpas un dalībnieku konteksts. Aplūkots dalībnieku loks – no dzīvajiem līdz mirušajiem, no talciniekiem līdz dievībām. Piedāvātais izziņas materiāls par svētku rituālajiem atribūtiem, ēdieniem un rituālajām darbībām veidots tā, lai pieaugušais rastu dziļāku izpratni par tradīcijām un pēc tam veiksmīgāk tās piedzīvotu kopā ar bērniem, īstenojot ieteikto svētku scenāriju.

Otrā nodaļa ir veltīta bērniem. Tā veidota kā mācību materiāls, kas viņiem palīdzēs iedziļināties Rudenāju cikla būtiskākajās tradīcijās. Tas grupēts pa klasēm (1.– 4. klase) apzināti, lai iedrošinātu skolotājus drosmīgāk pievērsties bērnu kultūras kompetences veicināšanai skolā. Mācību materiāls strukturēts 4 daļās, aptverot talku, svētku, tirgus un mirušo pieminēšanas tradīcijas. Piedāvātais dalījums nav noteikti jāpiesaista norādītajai klasei. Aplūkotās norises ir vērtīgi piedzīvot visiem katru gadu. Izvēle, kā piedāvātos tematus kombinēt, kuras idejas izmēģināt, ir pieaugušo ziņā.

Katrā tematā informācija kārtota saskaņā ar klasisko mācīšanas ciklu – skolēna dzīves un mācīšanās pieredzes iesaistīšana, definējot izzināmo problēmjautājumu, piedāvājot jaunu informāciju, daudzveidīgu praktisko darbību, refleksiju.

Otrajā nodaļā piedāvātās idejas noderēs ne tikai sākumskolas skolotājiem, tās iedvesmos arī pirmsskolas skolotājus, kā arī vecākus un vecvecākus, bagātinot ikdienas un svētku pieredzi ģimenes lokā.

Trešā nodaļa adresēta skolotājam. Tajā raksturota kompetenču pieeja un caurviju prasmju pilnveides iekļaušana mācību procesā. Oriģinālā Rudenāju tradīciju programma 1.–4. klasei darbam integrētā mācību modelī, piedāvātās idejas dažādu izglītības jomu mācību satura izvēlei un sasniedzamais rezultāts ir saskaņots ar Valsts pamatizglītības standarta prasībām un projekta Skola2030 nostādnēm. Skolotājiem noderēs stundu plāni ar metodiskajiem komentāriem, alternatīvas, papildu informācijas avotu norādes. Grāmatā iekļauto izziņas materiālu skolotāji ir aicināti izmantot savu mācību materiālu veidošanā dažādu jomu mācību satura apguvē arī citās izglītības pakāpēs.

Grāmatas autores – Aīda Rancāne, bioloģijas doktore, filozofijas maģistre, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, grāmatas “Maskas un maskošanās Latvijā” un vairāku pētniecisku rakstu autore, tautas mūzikas izpildītāja; Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pedagoģijas doktore, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore, folkloras kustībā darbojas kopš 1988. gada; Ilze Briška, pedagoģijas doktore, mākslas maģistre, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore – dāsni dalās savā pieredzē, piedzīvojot Rudenājus.

Iesaki draugiem