Apraksts

Grāmata “Dabaszinības 5. klasei” būs otrā mācību izdevumu sērijā dabaszinības 4.–6. klasei, kura veidota atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā, lai īstenotu valsts pamatizglītības standartā (MK noteikumi Nr. 747) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.
Mācību izdevumu paredzēts iesniegt apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā 2024. gada pirmajā pusē.

Grāmatā mācību saturs sakārtots 4 nodaļās.
Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība?
Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto?
Kas ir elektroenerģija?
Kā izmanto materiālus?

Grāmatā mācību satura izklāsts veidots tā, lai rosinātu skolēna izziņas procesu un pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažādu domāšanas līmeņu uzdevumus, eksperimentus un praktiskos darbus. Izdevumā iekļautais mācību saturs attīsta pamatprasmes, caurviju prasmes un ieradumus, nodrošinot kompetences veidošanos.

Doti kritēriji, kurus izmantojot, skolēns varēs novērtēt savus mācību sasniegumus un plānot turpmāko mācīšanos.

Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Mācību grāmata mērķtiecīgi rosinās iepazīt apkārtējo pasauli un tajā notiekošās norises, veikt pētījumus, novērojumus un eksperimentus, apgūt dabaszinātņu jēdzienus, ievērot drošības noteikumus, saudzēt dabu.

Komplektizdevumā ar mācību grāmatu “Dabaszinības 5. klasei” būs arī skolēna darba burtnīca.

Iesaki draugiem