Apraksts

“Literatūra 8. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja” ir mācību grāmata ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi). Tā ir “Literatūras 8. klasei, 2. daļas” papildināts un pilnveidots izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

Šīs mācību grāmatas moto ir “Vērtīgais manā pasaulē”. Tā rosinās jautājumus par literatūras kā mākslas veida specifiku, veidos priekšstatu par literāru darbu, tā īpašo pasaules atveides modeli, piedāvās spēles prieku par literatūras pamatveidu un visdažādāko žanru iepazīšanu. Mācību saturs mudinās skolēnus saistīt literatūras un folkloras atziņas ar savu pieredzi, aicinās piedalīties lasītāju seminārā, lai taptu par izglītotu lasītāju un domājošu personību.
Mācību grāmatas tematā “Skola” aplūkots G. Repšes romāns “Alvas kliedziens”; tematā “Mūžs” aplūkota folklora: mūža godi (krustabas, vedības, bedības) un tēvzemes mīlestība karavīru dziesmās. Tematā “Pieredze” aplūkota liroepika (R. Blaumanis, V. Plūdonis). Tematā “Mīlestība” aplūkota M. Zālītes luga “Meža gulbji”.
Mācību grāmata rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tematu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas tīmekļa vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām.

Mācību grāmatai ir pievienots šāds papildsaturs saitē.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili).
  • Darba lapas, kuras skolēni var atvērt word. doc formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas, arī izdrukāt.
  • Pielikumi word.doc formātā piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan pārlūkojot un pilnveidojot uzrakstīto darbu.

Skolēni tiek aicināti atbildīgi sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai.

Iesaki draugiem