Apraksts

Šis mācību komplektizdevums (mācību grāmata, klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi) ir komplektizdevuma “Literatūra 4. klasei” papildināts un pilnveidots izdevums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 747 (2018. gada 27. novembrī) “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Sagatavošanā arī autorprogramma, kura palīdzēs realizēt kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā noteiktos sasniedzamos rezultātus skolēnam pamatskolā mācību priekšmetā “Literatūra”(4.–9. kl.).

Ar šo mācību komplektu skolēni sāk apgūt mācību priekšmetu “Literatūra”. Mācību grāmatā piedāvāti latviešu un cittautu autoru darbi, kas sniedz ieskatu Raiņa un Jura Kronberga bērnu dzejā, V. Plūdoņa poēmā “Eža kažociņš”, I. Ziedoņa literārajā pasakā, I. Samauskas, J. Zvirgzdiņa, E. B. Vaita, A. Lindgrēnes, O. L. Kirkegora stāstos. Skolēni iepazīs arī tautasdziesmas par putniem un dzīvnieku pasakas. Lai rosinātu lasītprieku, mācību grāmata piedāvā skolēniem piedalīties Lasītāju semināros, kuros viņiem būs iespēja patstāvīgi izvēlēties, lasīt un apspriest sev tīkamus literāros darbus.

Mācību grāmata, kuras moto “Es un dažādā pasaule”, rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt savas zināšanas un redzesloku par piedāvāto tematu, izmantojot informācijas logu ”Uzzini vairāk!”, kurā norādītas interneta vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.

Grāmatai ir pievienoti klausīšanās teksti (audiofaili), darba lapas, kuras skolēni var atvērt word doc. formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas arī izdrukāt, pielikumi (arī word.doc formātā), kuri piedāvā atbalsta materiālu pašvadītām mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni tiek aicināti atbildīgi izturēties pret savu mācīšanās procesu, sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto.

Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai. Mācību grāmatā pievienoto saturu apzīmē ikonas blakus attiecīgajai norādei – darba lapai vai pielikumam, vai klausīšanās tekstam.

E-grāmatā ietverts izdrukājams un rediģējams digitāls papildsaturs – darba lapas un pielikumi – un klausīšanās teksti. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā. E-grāmatā ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem